Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

פניה לבורר

דף הסבר בוררות לאתר 2022-

דף הסבר לגבי פניה להליך הבוררות של אקו"ם 2022

במקרים של סכסוכים בין בעלי מניות לבין עצמם (בין שני חברי אקו"ם או יותר) או במקרים של סכסוכים בין בעל מניות לאקו"ם רשאי חבר אקו"ם להגיש תביעה בהליך הבוררות של אקו"ם.
הליך הבוררות הינו הליך משפטי לכל דבר ופסק הבוררות מחייב את הצדדים לפעול על פיו.
הבוררים יהיו כפופים לדין המהותי, אך לא יהיו כפופים לדיני הראיות או לסדרי דין והם מוסמכים לתת כל סעד שבית משפט מוסמך לתת.
1. הבוררים ובאיזה נושאים אפשר להתדיין בפניהם?
• בכל מחלוקת שבין בעלי המניות (שני חברי אקו"ם) – כל מחלוקת שבין בעלי המניות לבין עצמם בכל הקשור בזכויותיהם וביצירותיהם המנוהלות על ידי אקו"ם ולרבות טענות לעניין הזכויות המוסריות ביחס לאותה מחלוקת, תידון באופן בלעדי, בפני הבורר בין בעלי המניות (סעיף 51.2 ב' לתקנון) במחלוקות שבין בעלי מניות (בין חברי אקו"ם) (סעיף 51.1.1 לתקנון)- מונה השופט בדימוס גדעון גינת.
• במחלוקת בענייני החברה (בין חבר אקו"ם לאקו"ם)- כל מחלוקת שבין בעל מניה לחברה תידון, באופן בלעדי בפני הבורר בענייני החברה (סעיף 51.2 א' לתקנון)
במחלוקות בענייני החברה (בין חבר אקו"ם לאקו"ם)- ייבחר התובע את הבורר מולו יבקש להתדיין, מתוך רשימת הבוררים הבאה (סעיף 51.1.4 לתקנון):
* כב' המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט בדימוס אליעזר ריבלין
* כב' סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי השופט בדימוס יצחק ענבר
* כב' השופטת בדימוס אורית אפעל גבאי
2. איך מגישים תביעה?
א. חבר אקו"ם, יגיש כתב תביעה המופנה לשופט בורר ובו מפרט את הסיבות לתביעתו: מי המפר, איזה סוג הפרה נעשתה ומהי דרישתו הכספית כפיצוי להפרה. את כתב התביעה יש להגיש או לשלוח בדואר למזכירות הלשכה המשפטית של         אקו"ם. יש להכין ולהעביר לאקו"ם מספר עותקים מהתביעה: לבורר, לאקו"ם ועותקים כמספר הנתבעים.
ב. בסכסוכים שבין חבר אקו"ם לאקו"ם – יש לציין את שם הבורר אליו מופנית התביעה
ג. על מגיש התביעה לשלם את אגרת התביעה, כמפורט בסעיף 4. (לא תשולם אגרה במקרים בהם מונה בורר למחלוקת בין חבר אקו"ם לאקו"ם).
ד. עם קבלת התביעה באקו"ם, ולאחר תשלום האגרה, היא תועבר לבורר והעתק ממנה ישלח לנתבע. על הנתבע חלה החובה להגיש את תגובתו לתביעה (כתב הגנה) תוך 30 ימים.
ה. עם קבלת תגובת הצד הנתבע, נקבע דיון ראשוני במהלכו הבורר שומע את גרסת שני הצדדים וקובע את הדרך בה ינוהל ההליך. לעיתים, הבורר מצליח להביא את הצדדים להסכמה אשר תייתר את המשך הדיון בתביעה.

3. מהי עלות הגשת התביעה לשנת 2022? (סכומי האגרות צמודים למדד למחירים לצרכן)

א. תביעה הכוללת דרישה כספית לפיצוי.
תביעה בגובה של עד 8,000 ₪ – סכום האגרה שתשולם עם הגשת התביעה הוא 106₪ יש לצרף לכתב התביעה צ'ק בסכום זה לפקודת אקו"ם או לשלם באשראי בטלפון 03-6113470. במידה והתביעה תנוהל ויתקיים הליך הבאת ראיות (הוכחות)- התובע ישלם סך נוסף של106 ₪ לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד ההוכחות.
בתביעה בגובה של מעל 8,000 ₪ – סכום האגרה עם הגשת התביעה הוא בגובה של 1.25% מסכום התביעה. (לדוגמא: תביעה בסכום של 10,000 ₪ – עלות האגרה היא 125 ₪). במידה והתביעה תנוהל ויתקיים הליך הבאת ראיות (הוכחות)- התובע ישלם סך נוסף בגובה של 1.25% מסכום התביעה לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד ההוכחות.
ב. תביעה ללא דרישה כספית לפיצוי
סכום אגרת הגשת כתב התביעה הוא 372 ₪.
כל תביעה שהסתיימה עד לתום ישיבת הבוררות הראשונה – יוחזר סכום האגרה לתובע עד ה- 10 בחודש שלאחר הישיבה.
במקרים של מצוקה כלכלית, ניתן לפנות בבקשה לשופט בורר לקבלת פטור מתשלום. הבקשה תועבר בכתב, בציון הנסיבות ואסמכתאות מתאימות.
ג. תביעה שבין חבר אקו"ם לאקו"ם
לא תשולם אגרת תובענה. שכר הבורר יתחלק באופן שווה בין אקו"ם לחבר שיהיה צד לבוררות.

4. כמה זמן עובר עד שמתקבלת החלטה?
החלטת הבורר ניתנת תוך שלושה חודשים מיום ממועד הדיון הראשון. במקרים מיוחדים, הבורר רשאי להאריך את התקופה.
5. האם אפשר לערער על החלטת הבורר?
בעקרון לא, מאחר והחלטת הבורר היא סופית (פרט למקרים מיוחדים הקבועים בחוק הבוררות).
6. האם אני יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין?
כן, אפשר להיות מיוצג ע"י עורך דין שתשכור את שירותיו באופן עצמאי.
7. מה קורה עם התמלוגים עד לקבלת ההחלטה?
כאשר מדובר על סכסוך הנוגע לזכויות יוצרים ביצירה מסוימת, אקו"ם תקפיא את התמלוגים עבור החלק במחלוקת, עד לסיום הליך הבוררות, זאת במידה ואחד הצדדים להליך הגיש בקשה בכתב במסגרתה התבקשה הקפאת התמלוגים. זאת על מנת שהתמלוגים יועברו לבעל זכויות היוצרים, כפי שיקבע ע"י השופט בורר.