Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
רישיון הקלטה

תעריף

 1. מקליטים יצירה על גבי דיסק או אמצעי אחר?כל הקלטה ושכפול של יצירה מוסיקלית או ספרותית על גבי תקליטור, קלטת, סרט מגנטי או דיגיטלי ,פסקול ,קלטת וידיאו/DVD  וכל אמצעי אחר ,מחייבת קבלת רשות מראש מאקו"ם .כל הקלטה ,גם אם לא נועדה למטרה מסחרית ,חייבת ברישיון.  הרשיון ניתן בהתאם לתעריף למעט במקרים בהם החריגו היוצרים הטיפול בתחום זה.

  הסכם רישוי פרטני (ייצור חד פעמי של דיסק)  

  רשיון ההקלטה של אקו"ם מעניק את הזכות להקליט, להפיק, להדפיס ולהפיץ מוצר הכולל יצירה/יצירות מרפרטואר אקו"ם.
  הרשיון הינו חד-פעמי וניתן עבור הדפסת המוצר בכמות מוגדרת מראש.
  אקו"ם מנפיקה רישיון פרטני חד פעמי  לתקליט רק לאחר שהלקוח העביר את הנתונים הדרושים לכך כגון: שם הכותר, שמות היצירות והיוצרים הכלולים,מבצעים, תזמון היצירות, הכמות הנדרשת להדפסה ושם המפעל המייצר. ברישיון נקבעת כמות הדיסקים לייצור (בשונה מרישיון גורף אשר נקבע לפי הכמות שנמכרה).
  רק לאחר קבלת הרישיון יישלח אישור הדפסה המאפשר למפעל הייצור להתחיל בייצור.
  במידה ומבקש הרשיון מעוניין לייצר כמות דיסקים נוספת, יהיה עליו לקבל רישיון חדש.

  הסכמים גלובלים (רישיון גורף)

  רשיון זה מיועד לחברות תקליטים או מפיקי לייבלים בעלי היקף פעילות נרחב של הפקה ומכירות תקליטים. רישיון "שמיכה" מתיר שימוש בכל היצירות מרפרטואר אקו"ם בכפוף לתנאי הרשיון. ומתחדש אוטומטית מידי שנה . ע"פ תנאי הרשיון חברות התקליטים מדווחות לאקו"ם על כל כותר שנמכר/חולק בהפצתם , על מחיר המכירה /חלוקה שלו ובהתאם לדיווח משלמים את התמלוגים. נתוני התקליט, מועברים במלואם למחלקת תיעוד היצירה שם הם נרשמים במאגר. לאחר קליטת הדיווחים, קליטת נתוני התקליט והעברת התשלום, מועברים התמלוגים לחלוקה ליוצרים.

  תעריפי אקו"ם לזכויות הקלטה

  1. תמלוג עבור תקליט שהוא רשימת קול בלבד (יצירות קוליות)– כגון תקליט ווניל, תקליטור CD וקלטת אודיו: 9.009% ממחיר המוצר לחנות בלי המע"מ, אך לא פחות מתמלוג המינימום בתוספת מע"מ.
  2. תמלוג עבור תקליט שהוא רשימת קול ותמונה (יצירות אורקוליות) – כגון תקליטור DVD, תקליטור VCD וקלטת וידאו: 5.8% ממחיר המוצר לחנות בלי המע"מ, אך לא פחות מתמלוג המינימום בתוספת מע"מ.
  3. תמלוג עבור תקליט מוסיקלי שהוא רשימת קול ותמונה– כגון תקליטור DVD של הופעות חיות של מוסיקה, קריוקי, קונצרטים ו/או קליפים מוסיקליים: 9.009% ממחיר המוצר לחנות בלי המע"מ, אך לא פחות מתמלוג המינימום בתוספת מע"מ כחוק.
  4. תמלוג עבור תקליטור, שמשלב יצירות מרפרטואר אקו"ם ותמונה – 11.6% ממחיר המוצר לחנות בלי המע"מ, אך לא פחות מתמלוג מינימום בתוספת מע"מ כחוק. תעריף זה כולל את זכויות השעתוק ואת זכויות שילוב היצירות עם התמונות.
  5. תמלוג עבור תקליטור, הכולל הוספת קובץ נוסף (קולי/אורקולי) –
   תעריף אודיו (9.009% מ-PPD  אך לא פחות מ-1.48 ₪) X (% אקו"ם מוגן) + DVD קובץ  (6%  מ-PPD אך לא פחות מ-1.48 ₪) X (% אקו"ם מוגן)  ==>> תמלוג "למארז"  (לא פחות ממינימום 2.68 ₪ למוצר X % מוגן)
   תעריף אודיו (9.009% מ-PPD  אך לא פחות מ-1.48 ₪) X (% אקו"ם מוגן) + CD  קובץ  (9.009% מ-PPD אך לא פחות מ-1.48 ₪) X (% אקו"ם מוגן) ==>> תמלוג "למארז"  (לא פחות ממינימום 2.96 ₪ למוצר X % מוגן)
  6. תמלוג עבור הקלטת יצירה לשימוש אולפני הקלטה (יצירה בתוך מצגת) כרוך בתשלום לאקו"ם של 11% מהמחיר לצרכן, עבור כל העתקה של יצירה בסרטון (לא פרסומי!).
  7. ספקי תוכן מוזיקלי לבתי עסק ,ניתן לבחור ב-2 אופציות לדיווח ותשלום: אפשרות א' – תמלוגים המחושבים לפי כמות יצירות מועתקות לכל בית עסק בנפרד

  תשלום-  תשלום חד פעמי בסך 10 אגורות בתוספת מע"מ כחוק בגין כל יצירה ששועתקה על ידי הספק על גבי מערכת ניגון והועברה במהלך הסכם זה לבית עסק כלשהו .

  אפשרות ב – תמלוגים המחושבים לפי השמעות בכלל בתי העסק

  תשלום- תשלום בסך של 0.0032 ₪  בתוספת מע"מ, לכל השמעה של כל יצירה בכל בית עסק שבה פועלת מערכת הניגון של מקבל הרישיון.

  תעריפי המינימום: תקליטור אודיו עד 80 דקות 1.48 ₪ בתוספת מע"מ
  די.וי.די/וידאו 1.20 ₪ בתוספת מע"מ
  תקליטור סינגל עד 20 דקות 0.59 ₪ בתוספת מע"מ
  תקליטור המשלב יצירות מרפרטואר אקו"ם ותמונה 2.40 ש"ח בתוספת מע"מ

  העמדת יצירה לרשות הציבור (בהתאם לדיווח) ספקי תוכן מוזיקלי 0.1 ₪/0.0032 ₪ בתוספת מע"מ

  8. תעריף אקו"ם למנגנון מוזיקלי משולב במוצר – התעריף הינו 11% ממחיר המוצר לחנות ובכל מקרה לא פחות מ- 1.48 ש”ח ליצירה אחת על כל מוצר, בתוספת מע”מ.
  כל זאת בכפוף לכך שלא ייעשה ביצירה כל שימוש פרסומי ובכפוף ליתר תנאי הרישיון.
  * התעריף נקבע על דעת אקו”ם ובאחריותה בלבד.

  הערות כלליות:

  1. שיעור התמלוג ל 100% יצירות מוגנות לא יפחת מתעריף המינימום.
  2. תקליט המיועד לחלוקה בחינם, ללא מטרה מסחרית, יחויב בתמלוג מינימום.
  3. שיעור התמלוג יחושב באופן יחסי ליצירות המוגנות על ידי אקו"ם.
  4. במידה ומספר היצירות במוצר גדול מערך מוגדר כמפורט להלן, יגדל שיעור התמלוג באופן יחסי.
  a. תקליטור אודיו – עד 20 יצירות או עד 40 קטעים ובתזמון של עד 80 דקות.
  b. תקליטור סינגל- עד 5 יצירות ובתזמון של עד 23 דקות.
  5. כל התשלומים לאקו"ם יהיו בתוספת דמי טיפול ומע"מ כחוק.

  * התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

  להגשת בקשה בתחום זה ניתן לפנות ל:
  להגשת בקשה בתחום עליך לפנות לזיו רויזמן אדן, טל: 03-6113555 פקס: 03-6113537

pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - מפיק פרטני

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 
pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - מפיק גורף

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 
pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - אולפן הקלטות

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 
pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - ספקי תוכן מוסיקלי

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 
pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - מפעל מייצר

התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.