Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

פרסומת – רישיון ותעריף

רוצים לשלב יצירה ידועה במסע הפרסום שלכם?

כל שילוב של יצירה מוזיקלית או משפט מתוך יצירה ,עושה את מסע הפרסום שלכם בולט יותר ,זכיר יותר ואפקטיבי יותר ,ותורם למוצר המפורסם בה ערך מוסף חסר תחליף של תחושות ,זכרונות וחוויות .מוסיקה תורמת להצלחת הקמפיין ,אבל לפני הכל ,בררו מה עם הזכויות…וקבלו רישיון לשימוש בהן.

רשיון הפרסומת של אקו"ם ניתן עבור הרשות לשלב יצירה מוסיקלית או ספרותית מרפרטואר אקו"ם במסע הפרסום. הרשיון מותנה בקבלת אישור מהיוצר באמצעות אקו"ם ובתשלום חד פעמי. כל שימוש באורך חלקי או מלא של היצירה מצריך רשיון מאקו"ם.

שימוש ביצירה לצרכי פרסום מהווה שינוי משמעותי באופייה ובהקשרה, ולכן שמורה ליוצר, כבעל הזכות המוסרית, הזכות לאשר או למנוע את השימוש בה. היוצר אינו חייב להתיר קישור בין יצירתו לפרסום למטרה מסחרית או אחרת, וההחלטה נתונה לשיקולו הבלעדי.

תעריף

גובה התמלוגים עבור שימוש ביצירה כחלק מפרסומת נקבע על פי בקשת היוצר. רישיונות הפרסומת הינם רישיונות פרטניים הנקבעים לאחר משא ומתן עם היוצר. מסיבה זו, לא קיים  תעריף קבוע לרישיון עבור שימוש ביצירה בפרסומת.

הרשיון יינתן לאחר קבלת רשות מהיוצר או מבעל הזכות וניהול מו"מ לקביעת סכום הרשיון ותנאיו.

להגשת בקשה בתחום זה עליך לפנות ל:

אוהד נתיב

054-7945915    

pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - רישיון פרסומת

יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.