Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

תאגידי שידור

תעריף אקו"ם לתאגידי שידור

התעריף נקבע על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.

גופים ציבוריים – רדיו וטלויזיה

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה התקציב)

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה ההכנסות)

טלויזיה רב ערוצית (כבלים ולווין)

התעריף מבוסס על מודל של 10% פרו-רטה:

(10%) X (אחוז השימוש ברפרטואר אקו"ם) X (גובה ההכנסות)

רישיון תאגידי שידור

תעריף הרשיונות לתאגידי שידור נקבע ע"פ שלושה פרמטרים עיקריים:

  1. היקף השימוש ביצירות מוגנות.
  2. דרגת החשיבות של השימוש ביצירה המוגנת.
  3. התועלת שנובעת למשתמש ביצירות המוגנות, כשזו מתבטאת בהכנסות המשתמש.

מקובל בעולם לגבי שימוש במוסיקה בשידורים, כי על המשתמש לשלם עד 10% מהכנסתו עבור השימוש ביצירות. התשלום כפוף להיקף זמן השימוש ביצירות המוגנות מתוך הזמן הכולל של שידוריו, למעט זמן שידוריהם של צדדים שלישיים במסגרת הערוץ עצמו.

שיעור זה מקובל הן על ארגון האו"ם לחינוך, תרבות ומדע "אונסקו", הן על הארגון העולמי לקניין רוחני WIPO והן בארצות שונות , ע"י חקיקה או ע"פ החלטות שיפוטיות.

חישוב התמלוגים עפ"י שלושת הפרמטרים הללו הוא הוגן וסביר. מצד אחד יקבלו היוצרים תמלוגים עפ"י השימוש בפועל ביצירותיהם, ומן הצד האחר ישלמו תאגידי השידור רק עבור השימוש שעשו בפועל ביצירות המוגנות, תוך התחשבות בדרגת החשיבות של השימוש בשידוריהן ובהתאם לתועלת שהפיקו מאותו שימוש.

pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - רדיו

יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.

pdf רישיון

תנאי רישיון לדוגמא - טלוויזיה

יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים.