Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

הסבר לגבי פניה לשופט בורר

מיהו השופט בורר? באיזה נושאים אפשר להתדיין בפני השופט בורר? כמה זמן עובר עד שמתקבלת החלטה?

דף הסבר לגבי פניה לשופט בורר (בתוקף מיולי 2011)

 1. מיהו השופט בורר?

כבוד השופט בדימוס, תיאודור אור, מכהן כשופט בורר באקו"ם. השופט אור כיהן שנים רבות כשופט בבית המשפט העליון ופרש לגמלאות במרץ 2004.

 1. באיזה נושאים אפשר להתדיין בפני השופט בורר?
 • בסכסוכים שבין שני חברי אקו"ם בתחום זכויות היוצרים בלבד. לדוגמא: בטענת גניבת יצירה, פלגיאט, או בעלות על יצירה.
 • בסכסוכים שבין יוצר, חבר אקו"ם לאקו"ם, בכל הנוגע להתחייבות אקו"ם כלפיו.
 1. איך מגישים תביעה?
 • חבר אקו"ם, מנסח מסמך שמהווה כתב תביעה המופנה לשופט בורר ובו מפרט את הסיבות לתביעתו: מי המפר, איזה סוג הפרה נעשתה ומהי דרישתו הכספית כפיצוי להפרה. את כתב התביעה יש להגיש למזכירות הלשכה המשפטית של אקו"ם או לשלוח אליהם בדואר במספר עותקים: לבורר, לאקו"ם ועותקים כמספר הנתבעים.
 • מגיש התביעה משלם את אגרת טיפול אקו"ם, כמפורט בסעיף 4.
 • כאשר התביעה מתקבלת באקו"ם, ולאחר תשלום האגרה, היא מועברת לבורר והעתק ממנה נשלח לצד הנתבע. הצד הנתבע צריך להגיש את תגובתו (כתב הגנה) תוך 30 ימים.
 • עם קבלת תגובת הצד הנתבע, נקבע דיון ראשוני במהלכו הבורר שומע את גרסת שני הצדדים וקובע את הדרך בה ינוהל ההליך. לעיתים, הבורר מצליח להביא את הצדדים להסכמה אשר תיתר את המשך הדיון בתביעה.
 1. מהי עלות הגשת התביעה לשנת 2018? (סכומי האגרות צמודים למדד למחירים לצרכן)

א.         תביעה הכוללת בדרישה כספית לפיצוי.

 • תביעה בגובה של עד 8,000 ₪ – סכום האגרה שתשולם עם הגשת התביעה הוא 103₪ יש לצרף לכתב התביעה צ'ק בסכום זה לפקודת אקו"ם או לשלם באשראי בטלפון 03-6113470. במידה והתביעה תנוהל ויתקיים הליך הבאת ראיות (הוכחות)- התובע ישלם סך נוסף של 103 ₪ לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד ההוכחות.
 • בתביעה בגובה של מעל 8,000 ₪ – סכום האגרה עם הגשת התביעה הוא בגובה של 1.25% מסכום התביעה. (לדוגמא: תביעה בסכום של 10,000 ₪ – עלות האגרה היא 125 ₪). במידה והתביעה תנוהל ויתקיים הליך הבאת ראיות (הוכחות)- התובע ישלם סך נוסף בגובה של 1.25% מסכום התביעה לא יאוחר מ- 5 ימים לפני מועד ההוכחות.

ב.         תביעה ללא דרישה כספית לפיצוי.

 • סכום אגרת הגשת כתב התביעה הוא 360 ₪.

כל תביעה שהסתיימה עד לתום ישיבת הבוררות הראשונה – יוחזר סכום האגרה לתובע עד ה-10 בחודש שלאחר הישיבה.

במקרים של מצוקה כלכלית, ניתן לפנות בבקשה לשופט בורר לקבלת פטור מתשלום. הבקשה תועבר בכתב, בציון הנסיבות ואסמכתאות מתאימות.

 1. כמה זמן עובר עד שמתקבלת החלטה?

החלטת הבורר ניתנת תוך שלושה חודשים מיום ממועד הדיון הראשון. במקרים מיוחדים, הבורר רשאי להאריך את התקופה.

 1. האם אפשר לערער על החלטת השופט?

בעקרון לא, מאחר והחלטת השופט היא סופית (פרט למקרים מיוחדים הקבועים בחוק הבוררות).

 1. האם אני יכול להיות מיוצג ע"י עורך דין?

כן, אפשר להיות מיוצג ע"י עורך דין שתשכור את שירותיו באופן עצמאי.

 1. מה קורה עם התמלוגים עד לקבלת ההחלטה?

כאשר מדובר על סכסוך הנוגע לזכויות יוצרים ביצירה מסוימת, אקו"ם תקפיא את התמלוגים עבור החלק במחלוקת, עד לסיום הליך הבוררות, זאת במידה ואחד הצדדים להליך הגיש בקשה בכתב במסגרתה התבקשה הקפאת התמלוגים.  זאת על מנת שהתמלוגים יועברו לבעל זכויות היוצרים, כפי שיקבע ע"י השופט בורר.

 1. האם אקו"ם מוציאה מכתב לתחנות רדיו על איסור השמעת השיר שבמחלוקת והאם אקו"ם נותנת רישיון הקלטה לשיר?

אקו"ם אינה רשאית למנוע השמעה או הקלטה של שיר מכיוון שטרם הוכרע מי בעל הזכויות ביצירה. אקו"ם תוכל למנוע השמעה או הקלטה של שיר אם תתקבל החלטה בנושא על ידי הבורר.