Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

רישיונות אקו"ם לשירותים באינטרנט

רישיונות אקו"ם לשירותים באינטרנט

יותר ויותר אתרי אינטרנט, שירותים מקוונים ויישומונים (אפליקציות) ייעודיים ("השירותים המקוונים") – כוללים מוסיקה ומציגים וידיאו קליפים, טקסטים, תמלילים, תווים, אקורדים ועוד. שירותים מקוונים העושים שימוש במוסיקה, כגון פורטלים הכוללים תחנות רדיו ואתרים מכל הסוגים, כמו גם יישומונים המיועדים למכשירי קצה שונים, נעזרים במוסיקה וביצירות ספרותיות כדי למשוך גולשים ומשתמשים ולהנעים את זמן השהות בשירות המקוון. שימוש ביצירות מוגנות מחייב קבלת רשות מבעלי הזכויות בהן.

לפי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, שימוש ביצירה או בחלק ממנה מחייב קבלת רישיון מבעלי הזכויות בה. זכויות יוצרים בטקסטים, מילות שירים, לחנים, תסריטים, מחזות, שירה, כתבות, צילומים ויצירות נוספות, תקפות גם באינטרנט. אקו"ם היא בעלת זכויות יוצרים ביצירות ישראליות רבות ואף מייצגת בעלי זכויות ביצירות זרות. על מנת לשלב יצירות מרפרטואר אקו"ם בשירות מקוון, יש לפעול על פי חוק ולקבל רישיון מאקו"ם לשימוש בהן ברשת האינטרנט.

מה מאפשר רישיון האינטרנט? בין היתר –
• שידור ערוצי רדיו וטלוויזיה באתר.
• השמעת שירים ווידיאו קליפים בתבנית STREAMING / ON DEMAND.
• הצגת טקסטים ,תווים ותמלילים של יצירות ישראליות.
• שילוב מוסיקה בסרטונים ובסרטים המוצגים בשירות מקוון, לרבות פודקאסטים.
• הורדת שירים ווידאו קליפים למכשיר הקצה של המשתמש. ועוד
רוב התכנים באינטרנט מוצעים למשתמשים בחינם. העובדה כי המשתמש נהנה ממוסיקה באינטרנט בחינם, אינה פוטרת את בעל השירות המקוון מתשלום תמלוגים ליוצרים. בעל שירות מקוון המשתמש ביצירות ללא רישיון מפר את חוק זכות יוצרים ועלול להיחשף עקב כך לתביעה אזרחית ולעיתים אף לאישום פלילי.

קישור לאתר אחר המאפשר השמעה או הורדה של שירים או וידיאו קליפים, או הצגה של טקסטים, אקורדים ותווים של יצירה מוגנת, עלול להוות הפרה של החוק וזאת כל עוד לא משולמים תמלוגים עבור השימושים ביצירות.

גובה התמלוגים עבור השימוש, לסוגיו השונים, ביצירות מרפרטואר אקו"ם, נקבע בהתאם להיקף ולמהות השימוש ביצירות בשירות המקוון וכן בהתאם לאופיו של אותו השירות. לרוב, יהיה עלינו לבחון את השירות לעומק כדי שנוכל להציע לך את הרישיון המתאים.

גם שירות מקוון של מוסד חינוכי, שתכניו מיועדים לתלמידים, סטודנטים או מורים ושאינו מיועד למטרות רווח, חייב רישיון מאקו"ם.

הרישיון מאקו"ם נוגע לזכויות היוצרים בלבד ואינו כולל את הזכות להשתמש בהקלטה מקורית קיימת של היצירה. זכות זו מצויה בדרך כלל בידי בעלי ההקלטה המקורית, המאסטר (על פי רוב מדובר בחברות התקליטים או מפיקים פרטיים) שאליהם יש לפנות במקביל לאקו"ם לקבלת רישיון נפרד.
להלן יפורטו, למען ההמחשה בלבד, התעריפים המקובלים באקו"ם לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם ברשת האינטרנט. התעריפים המפורטים להלן אינם ממצים את כל התנאים הרלבנטיים למתן הרישיון ו/או את מלוא התעריפים הנוהגים באקו"ם. ה"הסכם" המאוזכר במסמך זה הוא הסכם הרישיון המלא שפירוט התעריפים שלהלן מהווה חלק ממנו. למען הסר ספק, רק ההסכם הסופי בין מקבל הרישיון לאקו"ם יחייב את הצדדים.

דמי הרישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם באינטרנט – תעריפים מרכזיים
1. הגדרות
1.1. "אלבום" – קובץ מחשב הכולל מספר תקליטים.
1.2. "אקורדים" – שלושה או יותר טונים מוזיקליים, המושמעים בו זמנית.
1.3. "הכנסות" – כל הכנסה המופקת בקשר עם השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בשירות, לרבות כל תשלום מכל מין וסוג ששילמו המשתמשים עבור הזכות להשתמש ביצירה אחת או יותר מרפרטואר אקו"ם, במישרין או בעקיפין, באופן בלבדי או במצורף לתכנים אחרים, או עבור הזכות להשתמש בשירות ובכלל זה הכנסות מדמי מנוי, הכנסות משיתופי פעולה עם צדדים שלישיים ומפרסום במסגרת השירות.
1.4. "השמעה / צפייה" – שידור המאפשר למשתמש להאזין ו/או לצפות פעם אחת בהפקה או בכל חלק ממנה, באמצעות מערכת השירות.
1.5. "יצירה" – יצירה מוסיקלית ו/או ספרותית.
1.6. "יצירה ישראלית" – יצירה שכל יוצריה הם יחידים החברים באקו"ם.
1.7. "הפקה" – כל תוכן קולי (audio) או אור-קולי (audio-visual) שמשולבת בו יצירה אחת לפחות מרפרטואר אקו"ם לרבות פודקאסטים.
1.8. "הפקה מוסיקלית" – הפקה שהיא שיר, קליפ מוסיקלי (video clip) וכל שיר בהופעה חיה (או כל קטע ממנה).
1.9. "טעינה" – טעינת קובץ למכשיר קצה ('הורדה') ו/או למערכת ניהול התוכן של השירות, במטרה לאפשר למשתמשים 'להוריד' את הקובץ ('העלאה').
1.10. "כניסות" ('visits') – רצף של בקשות הנעשות על ידי משתמש מסוים המבקר באתר אינטרנט, באפליקציה (יישומון) או בכל פלטפורמה אחרת המשמשת את השירות ואשר מסתיים כאשר המשתמש עוזב את האתר/האפליקציה/הפלטפורמה או לאחר פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות בשירות. מובהר כי לצורך ספירת מספר הכניסות ייחשב מספר הכניסות המצטבר לשירות, באמצעות אתר השירות והאפליקציה וכל פלטפורמה אחרת המשמשת את השירות..
1.11. "רפרטואר אקו"ם" – כל יצירה ישראלית וזרה אשר זכויות היוצרים בה, כולן או מקצתן, הינן – או תהיינה בתקופת הסכם זה, לרבות כל חלק מתקופה זו – בבעלות אקו"ם או מיוצגות על ידה. יצירות מרפרטואר אקו"ם שניתנה לגביהן הודעה המחריגה אותן מהרפרטואר עד ליום 30 בנובמבר במהלך השנה ייחשבו כחלק מן הרפרטואר רק עד לתום תקופת הרישיון או השנה שבמהלכה נגרעו לפי המוקדם.
1.12. "שידור סימולטני" – שידור תוכן באמצעות שירות, במקביל לשידורו המקורי (ארצי, לוויני או מקוון) בכפוף לעיכובים (delays) הנובעים ממגבלות טכנולוגיות, שמבוצע על ידי תחנת טלוויזיה או רדיו – לרבות שידור שמקורו בטלוויזיה ו/או רדיו לווייניים ו/או דיגיטליים ובלבד שמקבל הרישיון לא יוזם, משדר, מנהל או קשור בצורה כלשהי עם השידור המקורי, או שולט, או אחראי על תוכן השידור המקורי בצורה כלשהי, אלא אם כן קיבל מראש ובכתב רישיון מאקו"ם עבור השידור המקורי.
1.13. "שירות" – כהגדרתו בהסכם בין אקו"ם למקבל הרישיון.
1.14. "שירות מוסיקלי" – שירות שנועד בעיקרו של דבר לאפשר האזנה להפקות מוסיקליות, או טעינה שלהן, לרבות באמצעות שידור יצירות מוסיקליות בערוץ אינטרנט (webcast).
1.15. "שירות הפקות" – שירות שמהותו הצעה לשימוש בהפקות שאינן הפקות מוסיקליות, לדוגמה (אך לא רק) שירות לצפייה בתכני וידיאו וטלוויזיה.

1.16. "שירות אחר" – שירות שאינו שירות מוסיקלי או שירות הפקות, לדוגמה (אך לא רק), אתרי תוכן חדשותי.
1.17. "תווים" – כל הצגה גראפית של לחן.
1.18. "תכני ילדים" – תכנים המיועדים בעיקרם לגיל הרך ו/או לילדים.
1.19. "תקליט" – קובץ מחשב שמקבל הרישיון הפיק והוציא לאור במקור על-גבי תקליטור על-פי רישיון נפרד מאקו"ם.
1.20. "Streaming" –תבנית ספרתית (דיגיטלית) המאפשרת לשמוע קובץ קולי (Audio) ו/או לצפות בקובץ המשלב קול ותמונה (Audio-Visual) בד בבד עם משלוחו ממחשב-שרת אל המשתמש, מבלי שנוצר עותק קבוע מן היצירה במחשב המשתמש או בכל מכשיר המשמש אותו.
1.21. "Streaming On Demand" או "On Demand" – שידור של יצירה בתבנית Streaming, באופן המאפשר למשתמש לבחור יצירה ולהאזין לה ו/או לצפות בה.

2. תעריף להשמעה / צפייה ביצירות מרפרטואר אקו"ם בתבניות Streaming ו – On Demand
2.1. דמי רישיון לשירות מוסיקלי
Streaming on demand: 12.5% מההכנסות אך לא פחות מ – 0.4 אג' (0.004 ₪) בגין כל השמעה / צפיה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית. אם בשירות המוסיקלי כלולות גם הפקות לא מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה 0.025 אג' (0.00025 ₪) לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.3 אג' (0.003 ₪) בגין כל השמעה / צפייה.
Streaming (תחנת רדיו אינטרנטית): 10% מההכנסות אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג' (0.0032 ₪) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית. דמי הרישיון לתחנת רדיו אינטרנטית שעיקר פעילותה אינו בהשמעת הפקות מוזיקליות, יעמדו על 2.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בשיעור של 0.32 אג' (0.0032 ₪) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית.
סכום המינימום שישולם עבור שירות מוסיקלי בו מוצבת חסות, זמנית או קבועה, של שירות/מוצר או גוף מסחרי, יהיה בשיעור של פי 5 (X5) משיעור סכום המינימום הנקוב לעיל עבור שירותי Streaming ו/או Streaming on Demand.
2.2. דמי רישיון לשירות הפקות (לרבות טעינת ההפקות למכשיר הקצה של המשתמש)

3.125% מההכנסות, אך לא פחות מסכום מינימום בגין כל השמעה/צפייה/טעינה, בשיעור כדלקמן:
הפקה לא מוסיקלית – 0.025 אג' (0.00025 ₪) לכל דקת השמעה/צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.3 אג' (0.003 ₪) לכל השמעה / צפייה/טעינה של הפקה.
אם בשירות ההפקות כלולות גם הפקות מוסיקליות בנוסף להפקות שאינן מוסיקליות, סכום המינימום לגביהן יהיה – 0.4 אג' (0.004 ₪) בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.

2.3. דמי רישיון לשירות אחר
הפקה מוסיקלית – 0.6 אג' (0.006 ₪) לכל השמעה/צפייה בהפקה מוסיקלית, בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.
הפקה לא מוסיקלית – 0.0375 אג' (0.000375 ₪) לכל דקת השמעה/צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.45 אג' (0.0045 ₪) בגין כל השמעה / צפייה/ טעינה של הפקה.

2.4. דמי רישיון לחבילות מוסיקה להאזנה שתמורתן משלם הצרכן דמי מנוי חודשי
12.5% מההכנסות אך לא פחות מ – 1.00 ₪ למנוי לחודש לפלטפורמה אחת (אינטרנט בלבד) ו – 1.43 ₪ למנוי לחודש לשתי פלטפורמות (אינטרנט וסלולר).
2.5. שידור סימולטני של תחנת רדיו וערוץ טלוויזיה טריסטריאליים (simulcasting)
לפי בחירת מקבל הרישיון:
 5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של תחנות רדיו ו – 2.5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של ערוצי טלוויזיה, ללא סכום מינימום; או –
 ההכנסות מהשידור הסימולטני ייכללו בהכנסות מהשירות המוסיקלי או שירות ההפקות של מקבל הרישיון, בהתאם לאופי השידור (מוסיקה או הפקות), אולם מקבל הרישיון לא ישלם סכום מינימום בגין השידור הסימולטאני.

2.6. דמי רישיון עבור שירות תכני ילדים

4% מההכנסות, אך לא פחות מ- 0.1 אג' בגין כל השמעה / צפייה ביצירה הכלולה בתכני ילדים, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.0125 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה. תעריף זה נקבע בהתחשב בכך שהשירות אינו שירות מוסיקלי.

3. תעריף לטעינת (Downloads) יצירות מרפרטואר אקו"ם
3.1. דמי רישיון לשירות מוסיקלי לטעינת קבצים בודדים
3.2. 12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ – 30 אג' לטעינת כל הפקה מוסיקלית. דמי רישיון להורדת תקליטים
12.5% מההכנסות, אך לא פחות מ – 12.5 אג' עבור כל יצירה הכלולה בתקליט או באלבום.

4. תעריף לצפייה בטקסטים תווים ואקורדים מרפרטואר אקו"ם
4.1. דמי רישיון וסכום מינימום
לשירות צפייה ביצירות – 12.5% מההכנסות, אך לא פחות מסכום המינימום שלהלן:
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 4 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.33 ₪ לכל 1,000 צפיות.

4.2. דמי רישיון להצגת טקסטים, תווים ואקורדים מרפרטואר אקו"ם כחלק משירות אחר
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 6 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.

5. הנחת שנה ראשונה
מקבל הרישיון יקבל הנחה חד פעמית בשיעור של 20% מדמי הרישיון והסכום המינימאלי, במשך 12 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם בין השניים. על-אף האמור, לצורך עידוד שירותי Download חוקיים ברשת, הרי שבגין שירותים של טעינת יצירות (Downloads) תוארך תקופת ההנחה לשנה נוספת, כך שבגין שירות טעינת יצירות תהיה תקופת ההנחה בסה"כ 24 חודשים ממועד השקת השירות או החתימה על הרישיון לשירות, לפי המוקדם, ביחס לתעריפים המפורטים בסעיפים 3 לעיל.

6. תעריף חודשי קבוע לשירות בעל היקף פעילות נמוך ושאינו מסחרי (או המפיק הכנסות בהיקף נמוך)
התעריף מיועד לשירותים אינטרנטיים בעלי היקף פעילות נמוך, שאינם מסחריים, שמספר הכניסות החודשי אליהם אינו עולה על 100,000 ושאינם מפיקים הכנסה כלשהי מהשירות, או המפיקים הכנסה שנתית שאינה עולה על 19,200 ₪ (ממוצע הכנסות חודשי של 1,600 ₪), כמפורט להלן:
סוג שימוש מספר כניסות חודשי תעריף חודשי תעריף שנתי
השמעה בתבנית עד 10,000 40 ₪ 480 ₪
Streaming ו-On Demand עד 20,000 80 ₪ 960 ₪
עד 30,000 120 ₪ 1440 ₪
עד 40,000 160 ₪ 1920 ₪
עד 50,000 200 ₪ 2400 ₪
עד 60,000 240 ₪ 2,880 ₪
עד 70,000 280 ₪ 3,360 ₪
עד 80,000 320 ₪ 3,840 ₪
עד 90,000 360 ₪ 4,320 ₪
עד 100,000 400 ₪ 4,800 ₪
הצבת טקסטים עד 10,000 32 ₪ 384 ₪
עד 20,000 56 ₪ 672 ₪
עד 30,000 ₪ 80 960 ₪
עד 40,000 104 ₪ 1,248 ₪
עד 50,000 128 ₪ 1,536 ₪
עד 60,000 152 ₪ 1,824 ₪
עד 70,000 176 ₪ 2,112 ₪
עד 80,000 200 ₪ 2,400 ₪
עד 90,000 224 ₪ 2,688 ₪
עד 100,000 248 ₪ 2,976 ₪

7. כללי
7.1. מקבל הרישיון ישלם דמי רישיון לכל שירות בנפרד.
7.2. לכל התעריפים יש להוסיף מע"מ כחוק.
7.3. הסכומים המינימאליים ישאו הפרשי הצמדה לשיעור עליית (אך לא ירידת) מדד המחירים לצרכן, החל ממועד החתימה על הסכם הרישיון. דמי הרישיון יעודכנו פעמיים בשנה – באחד ליולי ובשלושים ואחת בדצמבר בכל שנה קלנדארית.

תעריף למופעים באינטרנט