Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

ושורה נוספת – Extra Bold

אקו"ם: "הקלות הבלתי נסבלת בה הזכיינית ' קשת' עושה שימוש ביצירות של אמנים לצרכיה המסחריים ולא רואה כל פגם בהתנהלותה הבריונית בכל הקשור לתמלוג ראוי ליוצרים מהווה פגיעה קשה מאוד ביוצרים"

אקו"ם הגישה היום לביהמ"ש המחוזי בת"א תביעה בסך 2,000,000 ₪ (לצרכי אגרה בלבד) במסגרת תביעה בה היא מבקשת מביהמ"ש לאשר את מודל התמלוגים שהיא דורשת מקשת בגין שידורי יצירות מוסיקליות מרפרטואר אקו"ם במסגרת משדרי קשת.

אקו"ם דורשת בגין שידורי טלוויזיה תמלוגים הנגזרים מהכנסות המשדר. שיעור התמלוגים נקבע ביחס ישיר להיקף השימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם בשידורי הערוץ. קשת עושה שימוש רב במוסיקה מרפרטואר אקו"ם בכל סוגי תכניותיה בין היתר, אך לא רק, בתכניות הבידור והריאליטי הנצפות ביותר.

קשת קיבלה מאקו"ם רישיון לשדר יצירות מרפרטואר אקו"ם עם תחילת שידוריה ב-1994 ומאז שילמה קשת לאקו"ם תמלוגים בשיעור קבוע עפ"י הסכם בין הצדדים. ב-2001, עודכן שיעור התמלוגים שעל הזכיינית לשלם לאקו"ם ומאז ועד לשנת 2013 שולם בקביעות אותו שיעור תמלוגים. המשדרים הדומים לקשת כגון "רשת" ו"ערוץ 10" משלמים לאקו"ם בדיוק את אותו שיעור תמלוגים עפ"י אותו הסכם משנת 2001.

ב-2013 החליטה קשת באופן חד צדדי להפחית את התמלוגים שהיא משלמת לאקו"ם בטענה כי הם גבוהים מדי. כמו כן הפסיקה קשת לדווח לאקו"ם על הכנסותיה משידור והיא משלמת לאקו"ם סכום קבוע ומופחת אשר קבעה על דעת עצמה ללא הצגת כל תחשיב ומבלי שאקו"ם יכולה לדעת מהו השיעור המשולם. המו"מ שנוהל בין הצדדים לא הביא לפתרון בעיה זו.

אקו"ם: "יש לזכור כי קשת שבבעלותה גם ערוץ המוסיקה, מגופי המדיה המרכזיים אשר עושים שימוש נרחב ביצירות מוסיקאליות עבור תכניות רבות כגון: הכוכב הבא, בית ספר למוסיקה, אייל גולן קורא לך ועוד…
רצונה של קשת לקבוע על פי ראות עיניה את גובה התמלוגים שיועברו ליוצרים, לא מתקבלים על הדעת ומשקפים את יחסם ליוצרים בישראל. על גבי המסך מצטיירת תמונה של גוף המעודד ומקדם את היצירה הישראלית ומסתבר כי אין זו אלא צביעות.
התביעה איננה רק תביעה כספית, אלא תביעה אידיאולוגית לפיה יש להטמיע ולהשריש את ההבנה כי על מוסיקה צריך לשלם! זהו לא נושא שנתון לבחירה ובוודאי שלא נתון לשיקול דעתו הבלעדי של גוף שידור".

לפיכך, הגישה אקו"ם בגדרה של התביעה גם בקשה לסעדים זמניים שבה נתבקש ביהמ"ש לצוות על קשת להמשיך ולשלם לאקו"ם את שיעור התמלוגים המוסכם בין הצדדים מאז 2001 עד להכרעה בתביעתה העיקרית של אקו"ם לאישור מודל התמלוג שלה.

כמו כן התבקש ביהמ"ש לצוות על קשת למסור לאקו"ם את הדוחות הכספיים לגבי הכנסותיה משידור בהתאם להסכם ובהתאם לפרקטיקה שנהוגה בין הצדדים במשך קרוב ל-20 שנה.

את אקו"ם מייצג עו"ד נחום גבריאלי ממשרד זליגסון גבריאלי.