Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

בהתאם להוראת תקנה 35.7 לתקנון אקו"ם, ועדת הבחירות מודיעה בזה לכל בעלי זכות הבחירה בחברה כי הבחירות לדירקטוריון החברה ולוועדת הבוררות והערעורים יתקיימו בקלפי ביום ראשון, י"ח בתמוז תשע"ה, 5.7.2015 בבית היוצר, האנגר 22 נמל תל אביב.

בתחתית הודעה זו מצורף קובץ טופסי הגשת מועמדות, אשר באמצעותם יכול כל חבר, בעל מנייה רגילה, להציג את מועמדותו.

על טופס הגשת המועמדות להגיע לוועדת הבחירות במשרדי אקו"ם לא יאוחר מה- 21.5.2015 בשעה 17:00.
כל בעל מניה רגילה זכאי להצביע בבחירות על פי תחום עיסוקו העיקרי (סקטור).
אם הינך מעוניין לשנות את סיווג הסקטור אליו אתהמשתייך, עליך לשלוח לאקו"ם את טופס הבקשה המצ"ב לשינוי הסקטור.
על טופס בקשה זה להגיע לוועדת הבחירות לא יאוחר מיוםחמישי, 4.6.2015 י"ז בסיון תשע"ה בשעה 17:00.

בשאלות, לרבות בירור הסקטור אליו אתה משתייך, ניתן לפנות למחלקת חברים במייל או
בטלפון: 03-6113456

נא לשלוח את הטפסים בדואר רשום לאקו"ם או במסירה אישית – עבור "ועדת הבחירות", לכתובת:
אקו"ם בע"מ, רחוב תובל 9, ת.ד. 1704 רמת גן 5211701

להורדת הקובץ לחץ כאן