Menu

זכות ביטול צרכנית של עסקת מכר מרחוק

אקו"ם פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק וביטול שירותים שהוזמנו – ובפרט השירות המקוון לעיל להסדרת רישיון שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם.

צרכנים בלבד – שהסדירו טלפונית, או באמצעות האתר, רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם – לצורך שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי – זכאים, מבלי לגרוע מהוראות הרישיון, לבטל את הרישיון בהתאם לזכות הביטול של עסקת מכר מרחוק שבחוק הגנת הצרכן. זכות הביטול של כל רישיון שנקשר עם משתמשים עסקיים היא כאמור בהוראות הרישיון הרלבנטי, או כפי שהוסכם עם אקו"ם.

תוכל לבטל את השירות ואת הזמנת הרישיון המקוון בתוך 14 ימים מיום הסדרת הרישיון או מיום קבלת המסמך הכולל את פרטי הרישיון, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד כניסתו לתוקף של הסכם הרישיון או תאריך האירוע הצרכני שעבורו נועד הרישיון.

אם ביטול העסקה אינו בעקבות פגם בשירות, או בעקבות אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שאקו"ם מסרה לך לגביו, או בעקבות אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך, או בשל כל הפרה אחרת של המסמכים המחייבים – תחזיר לך אקו"ם, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה כזה רשאית אקו"ם לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

אם ביטול העסקה הוא בעקבות פגם בשירות, או בעקבות אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שאקו"ם מסרה לך לגביו, או בעקבות אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך, או בשל כל הפרה אחרת של המסמכים המחייבים – תחזיר לך אקו"ם, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב. בביטול עסקה מהסיבות הללו לא תחייב אותך אקו"ם בדמי ביטול.

בנוסף לכל האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו – במידה ואתה צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, אתה רשאי לבטל את השירות ואת הזמנת הרישיון המקוון בתוך ארבעה חודשים מיום הסדרת הרישיון או מיום קבלת המסמך הכולל את פרטי הרישיון, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בינך לבין נציג אקו"ם, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה אקו"ם רשאית לדרוש ממך להציג (או לשלוח העתק) תעודה המוכיחה כי אתה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש כאמור.

אין בהוראות פרק זה בתנאים כדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לצרכנים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או הוראות כל דין.

כיצד תוכל לבטל עסקה צרכנית – באפשרותך למסור לאקו"ם הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן –

  • בעל-פה ובדואר – בטלפון: 03-6113400; או במשרדי אקו"ם: ברחוב תובל 9 (פנית רחוב החילזון 1), רמת-גן.
  • בדואר-אלקטרוניwebmaster@acum.org.il;
  • בפקסימיליה – 03-6122629;