Menu

מועדי-חלוקת-תמלוגים

חלוקת התמלוגים על ידי אקו"ם ליוצרים מתקיימת אחת לרבעון והתמלוגים מועברים ישירות לחשבון הבנק שלך. במקביל, פירוט החשבון מכל חלוקה (המציג את אוסף השימושים שנעשו ביצירותיך ואת התמורה עבור כל שימוש) נשלח לך בדוא"ל והוא גם נגיש באתר האינטרנט שלנו.  חשוב לבדוק את החשבונות על מנת לוודא שקיבלת את המגיע לך.

מהיכן מגיעים התמלוגים ומה כוללת בתוכה כל חלוקה?

בכל חלוקה מועברים תמלוגים מחברות הסלולר (עבור הרבעון שקדם לו) מהופעות, מהוצאות ספרים ותמלוגים שהתקבלו מחו"ל. בנוסף לכך מחולקים בכל רבעון  תמלוגים מהמקורות הבאים: