Menu

קרן הרווחה ליוצר בע”מ‎‎

קרן הרווחה ליוצר בע”מ‎‎

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
null

אודות קרן הרווחה ליוצר בע"מ

קרן הרווחה ליוצר בע"מ קיימת משנת 1963 ומטרתה לפעול לרווחת היוצרים, חברי אקו"ם, הנמצאים במצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית, באמצעות הלוואות ומענקים הניתנים כסיוע נקודתי.

החל מינואר 2011 כל חברי אקו"ם הינם חברים בקרן הרווחה ופטורים מתשלום דמי חבר.

רשאים להגיש בקשה לקרן הם יוצרים חברי אקו"ם, בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בארגון.

ועדת קרן הרווחה מורכבת מחברי דירקטוריון אקו"ם מהסקטורים השונים, מנכ"ל אקו"ם ויו"ר הקרן חיים קינן. הועדה מתכנסת אחת לחודשיים.

הסיוע הוא דיסקרטי, כמתחייב מכך תישמר סודיותם של המבקשים ושל פרטי הסיוע.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
 
null

בקשת מענק

מענק הינו סכום כספי חד פעמי המועבר ליוצר וניתן ללא החזר, במקרים של מצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית בכפוף להגשת טופס בקשה (להלן) ובכפוף לאישור ועדת קרן הרווחה.

 • נא להשיב על כל השאלות המופיעות בבקשת המענק ולמלא את כל הפרטים הנדרשים, בתוספת מסמכים תומכים.
 • במקרה של אישור מענק – תימסר הודעה עד שלושה ימים ממועד אישור הבקשה, תוך עדכון על מועד הכנת הצ'ק.
 • במקרה של אי עמידה בקריטריונים תימסר תשובה תוך שלושה ימי פעילות ממועד קבלת הטפסים במייל/פקס בציון סיבת הדחייה.
 • נדרשת תקופת צינון של שלוש שנים בין קבלת מענק להגשת בקשה למענק נוסף.
 • חברי ועדת קרן הרווחה מתחייבים לשמור על דיסקרטיות בכל פניה לקרן.

הצג PDFטופס בקשת מענק – עליכם להקפיד למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
 
null

בקשת הלוואה

הלוואה תינתן במקרים של מצוקה כלכלית, בריאותית או משפחתית בכפוף להגשת טופס בקשה (להלן) ובכפוף לאישור ועדת קרן הרווחה.

 •  סכום ההלוואה המקסימלי הוא 20,000 ₪
 •  ההלוואה תינתן בריבית שנתית של 3%
 •  סכום ההלוואה יוחזר ב-12-24 תשלומים שווים בהמחאות הניתנות מראש, עם קבלת ההלוואה (יש אפשרות להחזר אחד).
 •  החזר תשלום ההלוואה יתבצע באמצעות צ'קים הניתנים מראש על שמו של היוצר בלבד. אין אפשרות להחזר הלוואה באשראי, מזומן או באמצעות קיזוז מחשבון התמלוגים באקו"ם.
 •  נא פרט/י את הסיבה לבקשת הסיוע במסמך המצורף, את הסכום המבוקש ויכולת ההחזר שלך.
 •  נדרשת תקופת צינון של שנה ממועד סיום החזר ההלוואה ועד להגשת בקשה לקבלת הלוואה נוספת
 •  במקרה של אי עמידה בקריטריונים תימסר תשובה תוך שלושה ימי פעילות ממועד קבלת הטפסים במייל/פקס
 •  הודעה על אישור ההלוואה תימסר בטלפון/בכתב תוך עדכונו על מועד הכנת הצ'ק וסכומי ההחזר
 •  חברי ועדת קרן הרווחה מתחייבים לשמור על דיסקרטיות בכל פניה לקרן

הצג PDFטופס בקשת הלוואה – עליכם להקפיד למלא את כל הפרטים ולצרף את כל המסמכים הרלוונטים.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
 
null

הצטרפות לביטוח הבריאות

כחלק מהטבות קרן הרווחה לחברים ומתוך דאגה לבריאותם ולבריאות בני משפחתם, הצליחה הקרן להפיק תועלת מכוחה כקבוצה והשיגה ביטוח בריאות קולקטיבי בתנאים מצוינים.

הצג PDFפוליסת הביטוח

דמי ההשתתפות בביטוח הבריאות, לכיסוי רובד א' בלבד, הינם 125 ש"ח לשנה, סכום זה מתקזז ישירות מחשבון התמלוגים.

הצג PDFטופס בקשה להצטרפות לביטוח הבריאות

 למבוטחים המעוניינים להרחיב את הביטוח הקיים לרובד ב' יש לפנות לשירן יצחק.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
null

תרומות

תקציב הקרן מוגבל ומתבסס על מקורות מימון שונים. מספר היוצרים הפונים לעזרה, לדאבוננו, רק הולך וגדל ולרובם הקרן מהווה קרש הצלה משמעותי.

אנו פונים אישית לכל מי שמצב היוצרים והתרבות קרוב לליבו – לתרום לקרן ולהציל עוד נפש יוצרת שתורמת לתרבות הישראלית.

 • התרומה לקרן מוכרת לצרכי מס הכנסה.

המעוניינים לתרום לקרן הרווחה מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת חברים.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
 
null

תקנון

keren revaha

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share
null

צור קשר

מחלקת חברים 

טלפון: 03-6113456

פקס: 03-6122629