Menu

מבנה הארגון

מוסיקה בעסקיםמוסיקה בעסקים, הופעות ואירועי שמחה

רישיונות לביצוע פומבי של מוסיקה בעסקים ומקומות ציבוריים, גביית תמלוגים וחלוקתם.

מחלקת תאגידי שידורתאגידי שידור

רישום השימושים הנעשים ביצירות בכל גופי השידור כבסיס לחלוקת התמלוגים ליוצרים.

מחלקת טכנולוגיות המידעמחלקת טכנולוגיות המידע

ניהול מאגרי המידע, תכנון ופיתוח מערכות, פתרונות מחשוב ומידע, הבטחת איכות, יעילות ואפקטיביות.

מחלקת משאבי אנוש, הנהמחלקת משאבי אנוש

פיתוח ההון האנושי, טיפול בפרט, גיוס וקליטה של עובדים, הסכמי עבודה, הכנת תכנית הדרכה.

הנהלה ודירקטוריוןהנהלה ודירקטוריון

ניהול הארגון, שיפור תדמיתו, הגברת המודעות לזכויות היוצרים והגדלת התמלוגים.

 מדיה חדשהמחלקת דיגיטל

רשיונות בתחום הסלולר והאינטרנט.

מרכז תיעוד היצירהמרכז תיעוד היצירה

רישום כל יצירה וכל גרסה לשיר, בעברית ולועזית. איתור המידע ורישומו.

המחלקה המשפטיתהמחלקה המשפטית

אכיפה והגנה על זכויות היוצרים, פיקוח על הוצאת רישיונות, פיקוח ויישום הוראות בית הדין להגבלים.

מחלקת רישוי תקליטים ווידאומחלקת רישוי תקליטים, הסרטה, העתקה ופרסומות

רישיונות לייצור ומכירה של תקליטים ותקליטורים. מאבק בייצור בלתי חוקי של תקליטים.

מחלקת חבריםמחלקת חברים

מידע, סיוע או פתרון בנושא זכויות, תמלוגים ויצירות. רישום חברים ויצירות, יעוץ משפטי ועוד.

מחלקת קשרים בינלאומייםמחלקת קשרים בינלאומיים

גבייה וחלוקת תמלוגים מהשמעות בחו"ל, חתימה על הסכמי ייצוג עם אגודות וארגונים ברחבי העולם.

הנהלה ודירקטוריוןהנהלה ודירקטוריון

ניהול הארגון, שיפור תדמיתו, הגברת המודעות לזכויות היוצרים והגדלת התמלוגים.

מחלקת רישוי תקליטים ווידאומחלקת רישוי תקליטים, הסרטה, העתקה ופרסומות

רישיונות לייצור ומכירה של תקליטים ותקליטורים. מאבק בייצור בלתי חוקי של תקליטים.

 מדיה חדשהמחלקת דיגיטל

רשיונות בתחום הסלולר והאינטרנט.

מוסיקה בעסקיםמוסיקה בעסקים, הופעות ואירועי שמחה

רישיונות לביצוע פומבי של מוסיקה בעסקים ומקומות ציבוריים, גביית תמלוגים וחלוקתם.

מחלקת חבריםמחלקת חברים

מידע, סיוע או פתרון בנושא זכויות, תמלוגים ויצירות. רישום חברים ויצירות, יעוץ משפטי ועוד.

מרכז תיעוד היצירהמרכז תיעוד היצירה

רישום כל יצירה וכל גרסה לשיר, בעברית ולועזית. איתור המידע ורישומו.

מחלקת תאגידי שידורתאגידי שידור

רישום השימושים הנעשים ביצירות בכל גופי השידור כבסיס לחלוקת התמלוגים ליוצרים.

מחלקת קשרים בינלאומייםמחלקת קשרים בינלאומיים

גבייה וחלוקת תמלוגים מהשמעות בחו"ל, חתימה על הסכמי ייצוג עם אגודות וארגונים ברחבי העולם.

המחלקה המשפטיתהמחלקה המשפטית

אכיפה והגנה על זכויות היוצרים, פיקוח על הוצאת רישיונות, פיקוח ויישום הוראות בית הדין להגבלים.

מחלקת טכנולוגיות המידעמחלקת טכנולוגיות המידע

ניהול מאגרי המידע, תכנון ופיתוח מערכות, פתרונות מחשוב ומידע, הבטחת איכות, יעילות ואפקטיביות.

מחלקת משאבי אנוש, הנהמחלקת משאבי אנוש, הנה"ח ומזכירות

פיתוח ההון האנושי, טיפול בפרט, גיוס וקליטה של עובדים, הסכמי עבודה, הכנת תכנית הדרכה.