Menu

מהן סוגי המניות בחברה?

 

אקו"ם מקצה מנייה אחת של החברה, לכל יוצר ו/או מו"ל למוסיקה המצטרף לאקו"ם כחבר. ביולי 2023 הוחלט באסיפה הכללית של אקו"ם לבטל את סוג מניית השתתפות. כיום, באקו"ם ישנם ארבעה סוגי מניות, המקנות זכויות שונות כמפורט להלן:

 

       

1.      מניית תמלוגים – מנייה המוקצית ליוצר/מו"ל עם הצטרפותו לאקו"ם, מנייה זו מקנה לבעליה את הזכות לקבל תמלוגים בעבור השימוש ביצירותיו.

2.      מניה רגילה – מנייה זו מקנה לבעליה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, השתתפות והצבעה באסיפות הכלליות וכמובן את הזכות לקבלת תמלוגים.

3.      מניית כבוד – הדירקטוריון רשאי להקצות מניית כבוד בחברה לאדם שאינו  יוצר, ואשר תרם תרומה מיוחדת לקידום מטרות החברה, זכויות היוצרים או היצירה בישראל. אדם שלו תוקצה מניית כבוד ייתן את הסכמתו לכך. מניית כבוד מקנה את הזכות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה וכן לקבלת החומר המופץ לחברים.

4.      מניית ירושה – מקנה זכות לקבלת תמלוגים בלבד.

·         יוצר/מו"ל בעל מנייה לא יוכל להחזיק ביותר ממנייה רגילה אחת בחברה.

 

 סוג המניה

זכאות לתמלוגים

השתתפות באספות הכלליות

זכות הצבעה באסיפה, זכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה

מניית תמלוגים

X

 

 

מנייה רגילה

X

X

X

מניית כבוד

 

X

 

מניית ירושה

X

 

 

 

 

מדי שנה, מתבצע הליך בדיקת זכאות למעבר ממנייה אחת לאחרתעל פי קריטריונים שונים המפורטים להלן. החל מיולי 2023 הליך זה מתבצע אך ורק למחזיקים במניית תמלוגים

לצורך מעבר מסוג מניית תמלוגים למנייה רגילה, חייבים להתקיים שני התנאים הבאים:

·         ותק חברות באקו"ם של 3 שנים.

·         עמידה בסף תמלוגים (מחצית מממוצע הכנסות מתמלוגים) של הסקטור אליו  משתייך החבר.

 

מהו סקטור?

כיום קיימים באקו"ם ארבעה סקטורים:

1.      מוסיקה פופולרית (מלחינים, פזמונאים, מעבדים מוסיקליים)

2.      מוסיקה קונצרטית (כולל ג'אז)

3.      סופרים ומשוררים

4.      מו"לים

לכל סקטור נציגות בדירקטוריון. כל יוצר/מו"ל, שהוקצתה לו מנייה רגילה, יכול לבחור/להיבחר לדירקטוריון על ידי הסקטור אליו הוא משתייך בלבד.

שיוך יוצר לסקטור נקבע לפי מירב היצירות שכתב. לכל אחד מהסקטורים נקבע סף תמלוגים שונה למעבר מסוג מניה אחד לשני.

כיצד נקבע סף התמלוגים למעבר סוג מניה?

סף התמלוגים מחושב על פי ממוצע התמלוגים בכל סקטור. כלומר, לכל סקטור נערך חישוב נפרד– תחילה מחושב לכל סקטור ממוצע תמלוגים לכל אחת משלוש השנים האחרונות. הקריטריון הקובע בכל סקטור את סף התמלוגים הוא סכום שלושת הממוצעים משלוש השנים האחרונות.

לדוגמא: ממוצע ההכנסות בשנת 2012 של כלל היוצרים בסקטור המוסיקה הקונצרטית היה 2,323 ₪ בשנת 2013 עמד ממוצע ההכנסות בסקטור זה על 2,228 ₪ ובשנת 2014   1,933 ₪, כלומר סך כל הממוצעים בשלוש השנים האחרונות בסקטור המוסיקה הקונצרטית עמד על 6,484 ₪ וסכום זה מהווה את סף התמלוגים למעבר בסקטור.

לצורך מעבר ממניית תמלוגים למנייה רגילהסכום התמלוגים שקיבל היוצר בשלוש השנים האחרונות חייב להיות לפחות בגובה מחצית מסף התמלוגים של הסקטור (בהמשך לדוגמא הנ"ל, סך ההכנסות בשלוש השנים האחרונות של יוצר מסקטור המוסיקה הקונצרטית צריך לעמוד על 3,242 ₪ לפחות, על מנת לעבור למנייה רגילה.)

הערות:

1.      ממוצע התמלוגים של סקטור המו"לים לצורך מעבר סוג מנייה, מחושב על פי הכנסות המו"לים מהסכמיהם עם יוצרים חברי אקו"ם בלבד.

2.      עובד החברה שהוא יוצר יוכל להיות בעל מניית תמלוגים בלבד.

3.      במקרים בהם בעל/י שליטה בחברת מו"לות בעלת מנייה באקו"ם מבקש/ים לצרף חברת מו"לות נוספת לאקו"ם שגם בה הוא/הם בעל/י שליטה, תוקצה לחברת המו"לות הנוספת (החדשה) מניית תמלוגים בלבד.