Menu

סוגי מניות

מהן סוגי המניות בחברה?

אקו"ם מקצה מנייה אחת של החברה, לכל יוצר ו/או מו"ל למוסיקה המצטרף לאקו"ם כחבר.  באקו"ם ישנם 6 סוגי מניות, המקנות זכויות  שונות כמפורט להלן:

1.מניית תמלוגים – מנייה המוקצית ליוצר/למו"ל עם הצטרפותו לאקו"ם, כל עוד כל זכויותיו לכל הטריטוריות מיוצגות באקו"ם. מנייה זו מקנה לבעליה את הזכות לקבל תמלוגים בעבור השימוש ביצירותיו.

 1. מניית השתתפות – מנייה זו מקנה לבעליה את הזכות לקבל תמלוגים ולהשתתף באספות הכלליות, אך היא אינה מקנה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה ו/או להצביע באספות הכלליות.
 2. מניה רגילה – מנייה זו מקנה לבעליה את הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, השתתפות והצבעה באספות הכלליות וכמובן את הזכות לקבלת תמלוגים.
 3. מניית כבוד – הדירקטוריון רשאי להקצות מניית כבוד בחברה לאדם שאינו מחבר או מלחין, ואשר תרם תרומה מיוחד לקידום מטרות החברה, זכויות היוצרים או היצירה בישראל. אדם שלו תוקצה מניית כבוד ייתן את הסכמתו לכך. המנייה מקנה את הזכות לקבלת הזמנות לאספות הכלליות של החברה וכן לקבלת החומר המופץ לחברים.
 4. מניית חברות לישראל בלבד – מקנה את הזכות לקבלת תמלוגים בלבד, בהתאם לזכויות/טריטוריות המנוהלות באקו"ם עבור אותו בעל מנייה.
 5. מניית ירושה – מקנה זכות לקבלת תמלוגים בלבד.
 • יוצר/מו"ל בעל מנייה לא יוכל להחזיק ביותר ממנייה רגילה אחת בחברה.
 זכאות לתמלוגיםהשתתפות באספות הכלליותזכות הצבעה באסיפה, זכות לבחור ולהיבחר למוסדות החברה
מניית תמלוגיםX  
מניית השתתפותXX 
מנייה רגילהXXX
מניית כבוד X 
מניית חברות לישראל בלבדX  
מניית ירושהX  

 

מדי שנה, מתבצע הליך בדיקת זכאות למעבר ממנייה אחת לאחרת, על פי קריטריונים שונים המפורטים להלן. הליך זה מתבצע אך ורק למחזיקים במניות תמלוגים(1) והשתתפות (2) .

לצורך מעבר מסוג מניה אחד לשני צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:

 • ותק של 3 שנים בסוג המניה הקודם.
 • עמידה בסף תמלוגים (ממוצע הכנסות מתמלוגים) של הסקטור אליו  משתייך החבר.

ומהו סקטור?

כיום קיימים באקו"ם ארבעה סקטורים:

 1. מוסיקה פופולרית (מלחינים ופזמונאים)
 2. מוסיקה קונצרטית (כולל ג'ז)
 3. סופרים ומשוררים
 4. מו"לים

לכל סקטור נציגות בדירקטוריון. כל יוצר/מו"ל, שהוקצתה לו מנייה רגילה, יכול לבחור/להיבחר לדירקטוריון  על ידי הסקטור אליו הוא משתייך בלבד.

שיוך כל יוצר לסקטור נקבע לפי מירב היצירות שכתב. לכל אחד מהסקטורים נקבע סף תמלוגים שונה למעבר מסוג מניה אחד לשני.

כיצד נקבע סף התמלוגים למעבר ממניה אחת לשניה?

סף התמלוגים מחושב על פי ממוצע התמלוגים בכל סקטור. כלומר, לכל סקטור נערך חישוב נפרד– תחילה מחושב לכל סקטור ממוצע תמלוגים לכל אחת משלוש השנים האחרונות,. הקריטריון הקובע בכל סקטור את סף התמלוגים הוא סכום שלושת הממוצעים משלוש השנים.

לדוגמא: ממוצע ההכנסות בשנת 2012 של כלל היוצרים בסקטור המוסיקה הקונצרטית היה 2,323, בשנת 2013 עמד ממוצע ההכנסות בסקטור על 2,228 ובשנה השלישית 1,933, כלומר סך כל הממוצעים בשלוש השנים האחרונות בסקטור זה עומד על 6484 והוא מהווה את סף התמלוגים למעבר בסקטור זה.

 1. לצורך מעבר ממניית תמלוגים למניית השתתפות – סכום התמלוגים שקיבל היוצר במהלך שלוש השנים האחרונות צריך להיות לפחות בגובה מחצית מסף התמלוגים של הסקטור (בהמשך לדוגמא הנ"ל, סך ההכנסות בשלוש השנים האחרונות של יוצר מסקטור המוסיקה הקונצרטית צריך לעמוד על 3242 ₪ לפחות על מנת לעבור למניית השתתפות).
 1. לצורך מעבר ממניית השתתפות למניה רגילה – סכום התמלוגים שקיבל היוצר במהלך שלוש השנים האחרונות צריך להיות לפחות בגובה סף התמלוגים של הסקטור.

(בהמשך לדוגמא הנ"ל, סך ההכנסות בשלוש השנים האחרונות של יוצר מסקטור המוסיקה הקונצרטית צריך לעמוד על 6484 ₪ לפחות על מנת לעבור למנייה רגילה).

הערות חשובות:

 1. ממוצע התמלוגים של סקטור המו"לים, לצורך המעבר מסוג מנייה אחד לשני, מחושב על פי הכנסות המו"לים מהסכמיהם עם יוצרים חברי אקו"ם בלבד.
 2. עובד החברה שהוא יוצר יוכל להיות בעל מניית תמלוגים בלבד.
 3. אדם או אנשים אחדים שהם בעלי שליטה בחברת מו"לות בעלת מנייה באקו"ם ומבקשים לצרף חברת מו"לות נוספת לאקו"ם שגם בה הם בעלי שליטה, תהיה חברת המו"לות הנוספת בעלת מניית תמלוגים בלבד.