Menu

מבנה הארגון

מחלקת רישוי תקליטים, הסרטה, העתקה ופרסומות

המחלקה מוציאה רשיונות לייצור ומכירה של תקליטים (גם תקליטור הוא תקליט) בהם נעשה שימוש ביצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם. לקוחות המחלקה הם חברות תקליטים ומפיקי תקליטים באישור חד-פעמי. המחלקה פועלת גם במישור המשפטי ונאבקת בייצור בלתי חוקי של תקליטים בקרב המפיקים, המפיצים ומפעלי הייצור.

כל הקלטה ושיכפול של יצירה מוסיקלית או ספרותית ע"ג תקליטור (אודיו או אודיו ויזואלי) וכל אמצעי אחר, מחייבת קבלת רשות מראש מאקו"ם. כל הקלטה, גם אם לא נועדה למטרה מסחרית, חייבת ברישיון.

רישוי פרטני (ייצור חד פעמי של דיסק)  

רשיון ההקלטה של אקו"ם מעניק את הזכות להקליט,להפיק,להדפיס ולהפיץ מוצר הכולל יצירה/יצירות מרפרטואר אקו"ם.
הרשיון הינו חד-פעמי וניתן עבור הדפסת המוצר בכמות מוגדרת מראש.

אקו"ם מוציאה רישיון פרטני /חד פעמי  לתקליט רק לאחר שהלקוח העביר בדיוק רב, את כל הנתונים הדרושים כמו שם הכותר, כמות התקליטים, רשימת
יצירות, יוצרים  ומבצעים. כאשר אקו"ם מוציאה את הרישיון, נקבעת בו כמות הדיסקים לייצור (בשונה מרישיון גורף אשר נקבע לפי הכמות שנמכרה).
רק לאחר קבלת הרישיון יישלח אישור המאפשר למפעל הייצור להתחיל להדפיס. במידה שלקוח מעוניין לייצר כמות דיסקים נוספת, יהיה עליו לקבל רישיון חדש.

הסכמים גלובלים (רישיון גורף)

רישיון המתיר שימוש בכל היצירות מרפרטואר אקו"ם
הרשיונות הגורפים אותם מוציאה המחלקה הם עבור הפקה ומכירת תקליטים בהסכם גלובלי. ההסכם הגלובלי עם חברות התקליטים הינו רישיון גורף המתחדש אוטומטית מידי שנה לפי הפרטים שסוכמו מראש. ברישיון זה משלמים הלקוחות תמלוגים שגובהם נגזר מדיווחים המועברים לאקו"ם על הכמויות  שנמכרו בפועל. לצורך הוצאת הרישיונות מנהלים אנשי המחלקה משא ומתן עם חברות התקליטים, קולטות דוחות  מכירה ומעבירות את התמלוגים לחלוקה ליוצרים.

נתוני התקליט (רשיונות גורפים ופרטניים), מועברים במלואם למחלקת תיעוד היצירה שם הם נבדקים שוב ונרשמים במאגר.

הדפסת סינגל/אלבום ולא ביקשו ממך להציג את רישיון אקו"ם? שים לב! היום זה אולי בסדר כי זה אתה שמדפיס עבור עצמך.
מחר יהיה זה זייפן שידפיס באותו המפעל, ללא ידיעתך ועל גבך.

רישיון מדיה כתובה (העתקה)

נדרש  בעת העתקת טקסטים/תווים בדפוס כמו ספרי לימוד, רומנים, ספרי שירה, תווים, עיתונים, לוחות שנה וכד'. רישיון זה יוצא רק עבור יצירה שכבר פורסמה בעבר ואינו ניתן עבור פרסום ראשון של יצירה ו/או העתקה של ספר שלם.
בכל הקשור להעתקה באינטרנט ובאינטרא–נט יינתן רישיון מיוחד המותאם לצרכיו של כל לקוח ובו תנאי התשלום והדיווח.

רישיון לפרסומת

רשיון הפרסומת של אקו"ם ניתן עבור הרשות לשלב יצירה מוסיקלית או ספרותית מרפרטואר אקו"ם במסע הפרסום. הרשיון מותנה בקבלת אישור מהיוצר באמצעות אקו"ם ובתשלום חד פעמי. גובה התמלוגים נקבע לפי בקשת היוצר.

השימוש ביצירה לצרכי פרסום מהווה שינוי משמעותי באופייה ובהקשרה, ולכן שמורה ליוצר, כבעל הזכות המוסרית הזכות לאשר או למנוע את השימוש בה.

היוצר אינו חייב להתיר קישור בין יצירתו לפרסום למטרה מסחרית או אחרת, וההחלטה נתונה לשיקולו הבלעדי.

רישיון הסרטה

רשיון לשלוב יצירה מוסיקלית או ספרותית מרפרטואר אקו"ם בסרט קולנוע עלילתי/דוקומנטרי או סרט סטודנטים. יש לפנות לבעלי זכות ביצירה אשר אינם כפופים לתעריפי אקו"ם כדוגמת: מו"לים .פרסום הסרט (=טריילרים) דורש רשיון נוסף (ראה רשיון פרסומת) כאמור, ליוצר, כבעל הזכות המוסרית הזכות לאשר או למנוע את השימוש בה.

כל שימוש חלקי או מלא ביצירה מחייב רישיון מאקו"ם.

מנהלת המחלקה: רונית מריומה 

אחראית תחום רשיונות פרטניים דיסקים ומדיה כתובהזיו רויזמן אדן  I טלפון 6113555 – 03 

אחראי תחום פרסומות – אוהד נתיב  I טלפון 6113453 – 03 

אחראית תחום רשיונות הסרטה לילך ביטון  I טלפון 6113523 – 03