Menu

מבנה הארגון

מחלקת משאבי אנוש:

מטרתה העיקרית של המחלקה היא לפתח את ההון האנושי בחברה בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה הארגונית למען צמיחתה והתפתחותה של אקו"ם ולהעניק שירות אישי לעובדי החברה.
מחלקת משאבי אנוש, מטפלת במגוון נושאים הקשורים ברמת הפרט, ברמת המחלקות וברמת הארגון בכללותו.
בין הנושאים: גיוס וקליטה של עובדים חדשים, הסכמי עבודה, הכנת תכנית הדרכה לעובדים, "אוזן קשבת" לכלל העובדים וליווי מנהלים ומחלקות בשינויים ארגוניים.

סמנכ"לית משאבי אנוש: ארנית ספיר

רכזת משאבי אנוש: אסתי גולדשטיין

03-6113400