Menu

מבנה הארגון

המחלקה המשפטית

המחלקה המשפטית הוקמה על מנת להגן ולאכוף את זכויות היוצרים המנוהלות על ידי אקו"ם. המחלקה מפקחת בין היתר על הוצאת רישיונות שונים למשתמשי המוסיקה ועוסקת באכיפת זכויות היוצרים מול אלו המשתמשים במוסיקה ללא רשות.

המחלקה מספקת יעוץ ותמיכה פנימיים על מנת שהארגון  יתנהל על פי חוק. בנוסף, עוסקת המחלקה גם בפיקוח ויישום הוראות בית הדין להגבלים עסקיים.

חוק זכויות יוצרים

מכוח החוק יכול בעל זכויות ביצירה לדרוש תשלום עבור שימוש ביצירותיו. החוק נולד בימי המנדט הבריטי – 1911, תוקן מספר פעמים. התיקון הגדול האחרון היה ב2008.

המשך

תקנון אקו"ם

מסמך המסדיר את מעמדה והתנהלותה של אקו"ם ושל חבריה בעניינים שונים כגון האסיפה הכללית, דירקטוריון, סמכויות, חלוקות וכיו"ב. שינויי תקנון נעשים בהצבעה באסיפה הכללית.

המשך

רשימת פסקי דין

החלטות ופסקי דין מנומקים הנוגעים לענייני משתמשי וחברי אקו"ם.

המשך

החרגות – משפטי

לחברי אקו"ם עומדת האפשרות להוציא מניהולה של אקו"ם יצירה או זכות, בהתאם למשטר ההחרגות שנקבע בסעיף 8 לתנאים הזמניים לפיהם מחוייבת אקו"ם לפעול ושנקבעו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. מבחינה משפטית גם לאחר שהחרגה נכנסת לתוקף – משתמשים הקשורים בהסכם עם אקו"ם יוכלו לעשות שימוש ביצירה שהוחרגה עד לתום שנת ההסכם.

המשך

הממונה על ההגבלים העסקיים

בשנת 2004 נקבע כי אקו"ם פועלת כהסדר כובל ונקבעו תנאים זמניים המגבילים ומסדירים את פעילותה של אקו"ם. התנאים מתעדכנים מדי פעם. לאחרונה עודכנו ביום 15.1.2023

המשך

מנהלת הלשכה: מיטל בראון