Menu
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Share

החרגות – משפטי

מהי החרגה וכיצד ניתן להשתמש ביצירה בכל זאת?
בהתאם לתנאים החדשים שאישר בית הדין להגבלים עסקיים ואשר לפיהם מחויבת אקו"ם לנהוג, חבר אקו"ם רשאי להודיע לאקו"ם, בכל עת, על רצונו להוציא מרפרטואר אקו"ם יצירה או חלק מיצירותיו או זכות ביצירה וכי מעתה היצירה או הזכות תנוהל על ידו (בכפוף לתנאים).
משמעות ההחרגה היא כי אקו"ם לא מנהלת את הזכויות ביצירה או ביצירות המוחרגות ועל המשתמש לפנות באופן ישיר לכל אחד מיוצרי היצירה על מנת להשתמש בה.

שתי אפשרויות להחרגה:

  1. החרגה של יצירה שלמה תעשה רק עם קבלת הסכמתם של כל בעלי הזכויות ביצירה (כותב מלחין ומעבד).
  2. החרגה של זכות מתוך הזכויות ביצירה (גם בה דרושה הסכמת כל היוצרים). החרגה כזו תעשה רק בהתאם למשטר ההחרגות החדש הכולל קטגוריות מוגדרות:

א. החרגה מסוג האודיו ויזואלי (טלויזיה, סלולר, אינטרנט וכד').
ב. החרגה מסוג אודיו (רדיו, טלויזיה, סלולר, אינטרנט וכד').
ג. החרגה מסוג העתקה (הדפסת טקסטים, תווים וכד').
ד. החרגה מסוג  הקלטה והטבעה בכל האמצעים (למעט הקלטה לצרכי שידור).
הודעת החרגה של יוצר נמסרת לאקו"ם ונכנסת לתוקפה תוך 30 יום מקבלתה על ידי אקו"ם. ולא פחות מ- 15 ימים מיום פרסומה באתר אקו"ם.

על אף האמור לעיל ובהתאם לסעיף 8 לתנאי ההיתר, ההחרגה תיכנס לתוקפה רק בתום תקופת ההסכם, כלומר: היצירות יכללו ברשיון שניתן עד ליום 31 בדצמבר באותה שנה. אם הודעת ההחרגה נמסרה לאחר 30 בנובמבר, תיכנס ההחרגה לתוקפה בתום תקופת ההסכם בשנה שלאחריה.

לצפיה ברשימת היצירות המוחרגות
לעיון בקובץ תנאי ההיתר