Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

מילים חדשות ליצירה קיימת זרה

חלוקת תמלוגים עבור כתיבת מילים חדשות ליצירה קיימת זרה

(להלן: גירסה מקומית)

ברצוננו לעדכן אותך בדבר תיקון להחלטת דירקטוריון בנושא חלוקת תמלוגים עבור גירסאות מקומיות ליצירות זרות. התיקון בוצע לאחרונה בעקבות פניות ממו"לים ומאגודות בעולם, וכן מארגון הגג העולמי "סיס"ק", בטענה שאקו"ם פועלת בניגוד למקובל בין האגודות האחיות בעולם.

עיקרי ההחלטה המתוקנת:

1. פרסום / הוצאה לאור של גירסה מקומית ליצירה מוסיקלית זרה קיימת כפוף לקבלת אישור מבעלי הזכויות המקוריים. במקרה של כתיבת מילים חדשות ללחן קיים, קבלת אישור מהמלחין המקורי.

2. הגירסה המקומית תירשם באקו"ם כיצירה חדשה, בכפוף להצהרת כותב המילים על שמות בעלי הזכויות המקוריים, וכן כי המילים הינן חדשות ואינן תרגום או עיבוד של הטקסט המקורי.

3. תיעוד בעלי הזכויות בגירסה המקומית יהיה כדלקמן (אלא אם הוסכם אחרת בין בעלי הזכויות הרלונטיים):

  • מחבר מילים מקומי – 25%
  • מחבר מילים זר – 25%
  • מלחין – 50%

4.אם לא התקבל אישור מהמלחין המקורי או מנציגו, אקו"ם תקפיא את חלקם של כותבי המילים (המקומי והזר – 50%) למשך שנה. שנה זו מאפשרת לצדדים להגיע להסכמה או לחילופין לפתוח בהליכים משפטים. הודעה על ההקפאה תישלח לבעלי הזכויות.

5.בתום שנה זו יחולקו התמלוגים בהתאם למפתח אקו"ם (מחבר מלים מקומי- 25%, מחבר מילים זר- 25% ומלחין – 50%), אלא אם הצדדים הגיעו להסכם אחר או אם נפתחו הליכים משפטיים.
החלטה זו חלה, בשינויים המתאימים, גם במקרה של כתיבת לחן חדש ליצירה זרה קיימת.

על פי החלטה זו, עודכנו כל היצירות מסוג זה במאגר אקו"ם, כך שחלקו של היוצר המקומי הינו 25%. זאת למעט יצירות שלגביהן הוסכם בעבר בין בעלי הזכויות על חלוקה שונה.

לשאלות ניתן לפנות למחלקת חברים בטלפונים:  456 / 428 / 475 / 03-6113412.

דירקטוריון אקו"ם