Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

ושורה נוספת – Extra Bold

ב-29 ביולי 2014 אושר חוק השידור הציבורי, התשע"ד–2014 בכנסת ובתחילת אוגוסט מונה פרופסור דוד האן לכונס הנכסים של הרשות. עם מינויו, הוא פיטר את מנכ"ל הרשות, יוני בן מנחם ומינה את יונה ויזנטל, לשעבר סמנכ"ל התוכן של yes, לעורך הראשי של הרשות לתקופת הפירוק‏. הליך פירוק הרשות החל באוגוסט 2014.

שידוריו של תאגיד השידור הציבורי אמורים להתחיל ב-1.10.15 אלא אם תוארך תקופת הפירוק. הרשות תיסגר באופן סופי כשיודיע כונס הנכסים הרשמי כי סיים לממש את נכסיה, לשלם את כל חובותיה וכי רשות השידור מפורקת.

ביוני 2014 הפסיקה רשות השידור באופן חד צדדי להעביר תמלוגים לאקו"ם, זאת למרות שההסכם עם רשות השידור עדיין בתוקף, בטענה כי התמלוג שאקו"ם גובה מהרשות הינו תמלוג מופרז וכי קופת הפירוק נמצאת בגירעון. מצדם, הם מציעים לשלם תמלוג הנמוך באופן קיצוני מהתמלוג הנוכחי וטוענים כי גם מחצית מסך התמלוגים ששולמו עד כה לאקו"ם הינם מופרזים.
אקו"ם פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה דחופה להורות לרשות השידור לקיים את ההסכם עם אקו"ם ולשלם לה את מלוא סכום התמלוגים הקבוע בהסכם.

במהלך הדיונים בהצעת החוק, הצהירו אנשי משרד האוצר וחברי הוועדה, כי המדינה מחוייבת להזרים את המימון הדרוש לתשלום מלוא חובותיה של הרשות. הדבר בא לידי ביטוי גם בהוראות החוק הקובעות כי הרשות מחוייבת לשלם את כל חובותיה לנושים. גם המפרק שמונה לרשות, הצהיר בפני בית המשפט כי לא כלכלי ולא ראוי לעצור תשלומים שוטפים להם התחייבה רשות השידור!
לצערנו, רשות השידור והמפרק מתעלמים בגסות מההבטחות שניתנו, עושים דין לעצמם ולא משלמים תמלוגים בעבור השימוש ביצירות מוגנות של חברי אקו"ם. החל מיוני 2014 הרשות לא העבירה ליוצרים ולו שקל אחד בגין שידורים בלתי פוסקים של יצירותיהם.

אקו"ם מצרה על כך שגוף ציבורי, הממומן מכספי המדינה בוחר להפר ברגל גסה זכויות יוצרים תוך הפרת הסכמים עם אקו"ם ובכך פוגע קשות בפרנסתם של אלפי יוצרים חברי אקו"ם.
בנובמבר 2014 חילקנו ליוצרים את התמלוגים שהתקבלו עבור המחצית הראשונה של שנת 2014.

מאחר שרשות השידור לא שילמה את התמלוגים להם היא מחויבת על פי ההסכם, אין בידנו את התמלוגים עבור המחצית השנייה של 2014. אי לכך, תמלוגים אלה, לא יחולקו בחלוקת מאי 2015 על כך נשלחה הודעת סמס ליוצרים העלולים להיפגע משמעותית ממהלך זה.

נכון להיום, מהרגע בו רשות השידור הפסיקה לשלם תמלוגים תוך שהיא ממשיכה לשדר שירים כרגיל, אקו"ם פעלה רבות לגביית החוב ונמצאת כיום בהליך משפטי מול הרשות ועושה את כל המאמצים כדי להבטיח שהיוצרים יקבלו את התמלוגים המגיעים להם! לצערנו הרב, כונס הנכסים הרשמי המנהל כרגע את רשות השידור יחד עם יונה ויזנטל שמונה על ידו לנהל את הרשות בפועל, פועלים בכוחנות ביריונית ואינם חוסכים כל מאמץ לסרבל את ההליכים המשפטיים כדי למשוך זמן בניסיון נואל להתחמק מתשלום החוב ומההליך המשפטי.