Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

עצות שימושיות בעת חתימה של יוצר על הסכם עם מפיק / מפיץ

כחבר אקו"ם הינך זכאי לקבלת ייעוץ משפטי אחד, בעלות סימלית של 150 ₪ + מע"מ, במהלך שנה קלנדרית אחת (ינואר-דצמבר), כולל יעוץ לפני חתימה על הסכם עם צד ג'. במידה וצד ג' הוא חבר אקו"ם, אזי נדרשת הסכמה של שני הצדדים לקבלת היעוץ המשפטי.
עצות שימושיות אלה נועדו להפנות את תשומת לבך לנושאים שחשוב שיירשמו בהסכם. בכל מקרה, האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם עורך דין.
האם ברצונך לשמור את זכויות היוצרים ביצירה אצלך? 
אם כן , חשוב לכלול בהסכם עם הצד השלישי את ההוראה הבאה:
"מוסכם בין הצדדים כי כל זכויות היוצרים ביצירה נשארות בבעלותו הבלעדית של היוצר.
המזמין רשאי להשתמש ביצירה אך ורק למטרה המוגדרת בהסכם ובתקופה הנקובה בהסכם. המזמין  אינו רשאי לעשות שום שימוש אחר ביצירה, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאת היוצר".
במיוחד חשוב לציין סעיף זה כאשר מדובר ביצירה מוזמנת, מכיוון שלפי החוק, היוצר הוא הבעלים הראשון של היצירה, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.

מה המשמעות של העברת זכויות יוצרים לצד ג'?
העברת זכויות היוצרים ביצירה לצד שלישי (שהוא לא אקו"ם) היא סופית ומוחלטת, בדומה למכירת כל קניין אחר (כגון: מכירת מכונית או בית). משמעות הדבר היא כי לא תוכל להתחרט (אלא אם הצד השלישי הפר את ההסכם, למשל: לא שילם לך את הכסף המגיע לך). לאחר העברת זכויות היוצרים ביצירה  לא תהיה  רשום עוד באקו"ם כבעל זכויות היוצרים ביצירה ולא תקבל  תמלוגים עבור השימושים  ביצירה (אלא אם הוסכם עם מי שהעברת לו את זכויות היוצרים כי גם לאחר ההעברה אתה תמשיך לקבל תמלוגים מאקו"ם).
גם אם החלטת כי ברצונך להעביר את זכויות היוצרים, דע – כי אינך חייב להעביר את כל זכויות היוצרים כמכלול אחד . אפשר להעביר לצד שלישי רק חלק מזכויות היוצרים ביצירה: למשל רק את זכות ההקלטה או רק את זכות הביצוע הפומבי של היצירה.

מהן זכויותיך בדבר מתן קרדיט?
על פי החוק, מחבר של יצירה זכאי לקבל קרדיט על יצירתו.  מומלץ  לכלול בהסכמים הוראה בנושא מתן הקרדיט ליוצר, כדוגמת הנוסח: "המזמין/מפיק מתחייב לתת קרדיט ליוצר היצירה ולפרסם את שמו לצד היצירה". אם אפשרי, מומלץ להסכים מראש על המיקום וגודלו של הקרדיט.
חשוב לדעת, כי גם אם העברת את כל זכויות היוצרים ביצירתך לצד שלישי, הזכות המוסרית נשארת בבעלותך. לכן, ליוצר הזכות המלאה לקבל קרדיט על היצירה וכי שמו יפורסם לצד היצירה. כמו כן ליוצר הזכות המלאה כי לא יסלפו, יפגמו או  יעשו ביצירה פעולה פוגענית, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

האם ההסכם מוגבל בזמן?
מומלץ לכלול בהסכם תאריך סיום. במידה ולא מצוין תאריך סיום, תוקף ההסכם הוא ללא מגבלת זמן.
אפשרות נוספת היא לקבוע שההסכם מתחדש אוטומטית מידי שנה, אלא אם מי מהצדדים הודיע על ביטולו בכתב 60 ימים לפני מועד החידוש.
אם הצד השני נדרש לבצע בהסכם פעולות מסוימות, מומלץ לקבוע את לוח הזמנים לביצוע הפעולה. למשל: הזמר מתחייב להוציא את השיר לאור באמצעות תקליט בתוך חצי שנה, אחרת יתבטל ההסכם.
האם ההסכם מוגבל לסוג שימוש מסויים?
מומלץ להגדיר באופן ברור לאיזה סוגי שימושים הרישיון ניתן. לדוגמא: להקלטה, לשימוש בטלפונים סלולריים, אינטרנט וכו'. עדיף לצמצם את היקף השימוש, כך שההסכם יהיה לפורמט אחד (לדוגמא לספר או דיסק ולא לשימושים נוספים כגגון סרט או משחק מחשב) לשפה אחת (במקרה של ספר – שזכויות התרגום יישארו בידי היוצר) ולטריטוריה מוגבלת.

האם נקבע מועד יציאת היצירה לאור?
מומלץ לכלול בהסכם לוח זמנים ליציאת היצירה לאור. ביצירות שיוצאות לאור בספר מקובל בין חצי שנה ל-18 חודשים. רצוי לציין כי במידה והיצירה לא יצאה לאור בטווח הזמן שהוגדר מראש, ההסכם מתבטל והיוצר יכול להוציא את היצירה בעצמו או באמצעות כל גורם שיבחר.

האם נקבע מועד התשלום וקבלת דו"חות תקופתיים?
מומלץ להגדיר בחוזה כי מועד התשלום והדיווח יהיה כל חצי שנה או כל שנה. רצוי שייקבע בהסכם פורמט הדיווח, כלומר איזה נתונים יופיעו בדו"ח הדיווח. לדוגמא: מס' המכירות , עלות לעותק, היכן בוצע/נמכר ומתי.
בנוסף, מומלץ לכלול  בחוזה סעיף שיאפשר ליוצר או לרו"ח מטעמו לבקר  את ספרי  החברה פעם בשנה כדי לוודא את קיום חיובי החברה על פי ההסכם.


להורדת טופס למילוי בקשה לייעוץ משפטי לחצו כאן