Menu

חברים יקרים,
הקרן לסיוע לאמנים ע"ש דודו דותן, מבית מפעל הפיס, יצאה בקול קורא למתן מענקים לאמנים במצוקה. המועד אחרון להגשת הבקשות הינו 3.9.2020, מוזמנים להיכנס לאתר הקרן ולבדוק האם אתם זכאים להגיש בקשה למענק.

להלן ריכוז תנאי הסף לקבלת מענק- לתשומת לבכם- רשאי להגיש בקשת סיוע רק אמן, שבמועד הגשת בקשתו עומד בכל תנאי הסף הבאים:
1. האמן הינו אזרח ותושב ישראל
2. גילו של האמן הוא 40 שנה לפחות
3. האמן תרם תרומה משמעותית לחיי התרבות ו/או האמנות בישראל, על פי קביעת ועדת ההיגוי. לעניין זה יובאו בחשבון, בין היתר, עשייתו האמנותית של האמן, משך פעילותו, החשיפה של הפעילות, תרומתו לחיי התרבות והאמנות וכיוצא בזה.
4. מצבו הכלכלי של האמן קשה ומצריך סיוע, לפי שיקול דעת וועדת ההיגוי.
5. במקרה של שני בני זוג המנהלים משק בית משותף, רק אחד מהם רשאי להגיש בקשת סיוע באותה שנה
6. לאמן חשבון בנק )עו"ש( פעיל בתאגיד בנקאי הפועל כדין במדינת ישראל, והאמן הגיש אישור ניהול חשבון המונפק על ידי התאגיד הבנקאי או צילום צ'ק ע"ש האמן בו מופיע מספר החשבון. מובהר כי כספי המענק יועברו ישירות לחשבון הבנק, בהתאם לפרטי החשבון הנ"ל.

לאחר המעבר על תנאי הסף, אנא קראו בעיון את ההנחיות להגשה בקישורית כאן 

לידיעתכם- המידע שמפורסם, הינו באחריות מפעל הפיס והקרן ואין לאקו"ם כל אחריות/ או קשר לקרן לרבות תנאי הסף, דרך קבלת המענקים וכל מידע אחר.  כל פנייה ובירור יש להפנות לקרן בטל': 03-5255020                                                                                            
בהצלחה,