Menu

הקרן לקידום היצירה הישראלית‎

הקרן לקידום היצירה הישראלית‎

[printfriendly]
[printfriendly]
Share

אודות הקרן לקידום היצירה הישראלית

מהי הקרן? הקרן לקידום היצירה הישראלית הוקמה בכדי לעודד, לקדם ולתמוך ביוצרים חברי אקו"ם ולסייע להם בפרויקטים עתידיים בתחום היצירה.

כיצד מקדמת הקרן את היוצר והיצירה הישראלית? מתן תמיכה כספית לפרויקטים לקידום היצירה הישראלית מתן תמיכה כספית ליוצרים חברי אקו"ם ארגון ערבי הוקרה ליוצרים חברי אקו"ם אקו"ם והקהילה – מתן סיוע לפרויקטים חברתיים בתחום המוסיקה או הספרות הישראלית.

כיצד מחולק הכסף? החלטות הקרן לגבי הקצאת כספי הקרן ותמיכה בנושאים השונים יעשו בכפוף לקריטריונים המעוגנים בתקנון הקרן.

מי מנהל את הקרן? הקרן מנוהלת ע"י ועדה שמונתה ע"י דירקטוריון אקו"ם.

מי זכאי לסיוע? יוצרים ישראלים חברי אקו"ם בעלי ותק של שנתיים לפחות באגודה. גופים שונים התומכים ביצירות חברי אקו"ם.

את הבקשות ניתן להגיש דרך העמוד האישי באתר אקו"ם – "קרן קידום היצירה"

לשאלות ובירורים כלליים לגבי קרן קידום ניתן לשלוח דוא"ל לכתובת kidum@acum.org.il

להלן מועדי הגשה לקרן לשנת 2024:
מועד 1 – 28.3.24
מועד 2 – 27.6.24
מועד 3 – 24.10.24

לתשומת לבכם! החומרים הנלווים לא יוחזרו לשולחים. תשובות יישלחו עד שלושה חודשים מהמועד האחרון להגשה.

למי לפנות? בכל שאלה, ניתן לפנות בדוא"ל או למחלקת חברים בטלפון 03-6113519.

הגשת בקשה

1. רשאי להגיש בקשה לתמיכה: חבר אקו"ם, בעל ותק של שנתיים לפחות באגודה, שהחל בביצוע פרויקט התואם את חזון ומטרות הקרן, השלים לפחות שליש ממנו והציג תקציב מתוכנן ולוח זמנים לסיום ולביצוע הפרויקט. לוח זמנים זה לא יעלה על 18 חודשים.

2. נוהל הגשת בקשות לתמיכה:

א. כל מבקש תמיכה (בעל זכות) רשאי לפנות בבקשה לקבלת מענק אחת לשנתיים. (לא ניתן להגיש בקשת תמיכה נוספת עבור פרוייקט שנתמך בעבר על ידי הקרן).

ב. בקשות הסיוע יוגשו באמצעות המערכת הנמצאת באתר אקו"ם בעמוד האישי בצירוף המסמכים הנדרשים.

ג. יוצר לא יוכל להגיש בקשה למועמדות לפרס אקו"ם בתחום עידוד פרסום היצירה/עילום שם ולקרן לקידום היצירה הישראלית במקביל. כמו כן, יצירה שזכתה בפרס אקו"ם לא תוכל להיות מוגשת לקרן הקידום וההפך.

3. התחייבויות מבקש התמיכה:

א. המבקש יתחייב בכתב על לוח זמנים להשלמת הפרויקט. במקרה של אי עמידה בתנאי התמיכה, יוחזרו לאקו"ם סכומי המענק בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. במידת הצורך יקוזז המענק מתמלוגיו.

ב. המבקש יתחייב לדווח ולעדכן את אקו"ם על שלבי התקדמות הפרויקט, לרבות העברת עותקים ואסמכתאות לקיום הפרויקט, בהתאם לדרישת אקו"ם.

4.  מקבל התמיכה יאזכר את דבר מתן החסות בפרסומיו/בעת ביצוע הפרוייקט כדלקמן:

"הוצאת/הפקת ה __________________ הינה בסיוע הקרן של אקו"ם לקידום, עידוד ותמיכה ביוצר וביצירה הישראלית". לצד משפט זה יש להוסיף את הלוגו של אקו"ם.

5. סכומי התמיכה:

סכום התמיכה למבקש הוא עד עשרת אלפים ₪ בהתאם להחלטות הוועדה. סכום זה הוא ברוטו וממנו ינוכה מס כחוק.

6. התכנסות הוועדה והחלטות:

א. הוועדה תתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה לדיון בבקשות.

ב. החלטות הוועדה על גובה המענק הינם שקלול של הקריטריונים הבאים:

    1) מספר שנות ותק באקו"ם של מגיש/ת הבקשה.

    2) גובה התמלוגים בשלוש השנים האחרונות של מגיש/ת הבקשה.

    3) תרומת הפרויקט לקידום מעמדה של המוזיקה או הספרות בישראל.

   4) במקרה של גופים התומכים ביצירות של חברי אקו"ם – יילקחו בחשבון, פועלו האמנותי של היוצר/ת לכבודו עורכים מחווה, היקף הפקת הפרויקט ומורכבותו.

ג. מנהלת הוועדה תיידע את המבקשים תמיכה על החלטת הועדה בעניינם בדוא"ל או בדואר, על הוועדה לא חלה חובת הנמקה על החלטותיה.

7. ייזום פרויקטים למימוש חזון הקרן 

הוועדה תיזום פרויקטים למימוש חזון הקרן כגון: הענקת מלגות ליוצרים צעירים בתחילת דרכם,ערבי הוקרה ליוצרים וותיקים, ערבי זמר, ספרות, שירה ומוסיקה קונצרטית, פסטיבלים (תחרויות כתיבה) ועוד.

8.  אקו"ם והקהילה – מתן סיוע לפרויקטים חברתיים קריטריונים לתמיכה בפרויקטים התורמים לקהילה:     

א. הפרויקט הנתמך יהיה בתחום המוסיקה או הספרות הישראלית.

ב. התמיכה תינתן לגוף (עמותה/חברה בע"מ) שקיים ופעיל בקהילה לפחות שלוש שנים. הגוף מוכר כמוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה וקיבל אישור לעניין תרומות (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה). מותנה בהצגת מסמכי עמותה/חברה בע"מ פורמליים בתוקף. יש להציג: אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 תקף לשנת המס בה מתקבלת התמיכה, אישור ניהול ספרים תקין, אישור ניכוי מס במקור. כמו כן, כנגד התמיכה הכספית יגיש הגוף חשבונית/ קבלה אשר מוטבע עליה "מוכר לעניין ס' 46 לפקודה".

ג. גופים שלא קיבלו תרומה מהקרן לקידום היצירה הישראלית במשך שלוש שנים רצופות.

ד. הגוף מקבל הסיוע יאזכר את דבר מתן החסות בהתאם לאופי הפרויקט לצד לוגו אקו"ם באופן בולט.

קרן הקידום תעודד פרויקטים בקהילה על פי הנהלים הבאים:         

א. הקרן תתמוך בחמישה פרויקטים בשנה לכל היותר.

ב. גובה תמיכה מרבי יעמוד על סך 5000 ₪.

ג. גובה המענק יקבע על פי היקף הפרויקט ומורכבותו.

בשל היקף הפניות הרבות לקרן הקידום, אין הקרן מתחייבת להיענות לבקשה של כל פונה, גם אם עמד בכל הקריטריונים, האישורים והמסמכים המבוקשים.

מחלקת חברים

ניתן לפנות למנהלת ועדת קרן הקידום, איילה בסל, בדוא"ל, או למחלקת חברים בטלפון 

לתיאום פגישה: 03-6113456