Menu
[printfriendly]
[printfriendly]
Share

[insert_php]the_title();[/insert_php]

הסבר מורחב על כללי מפתח אקו"ם לחלוקת הזכויות ביצירה. 

מעודכן לינואר 2014 

תוכן עניינים

 1. סוגי היצירות שבטיפולה של אקו"ם וסוגי היצירות שאינן בטיפולה.
 2. טבלת סוגי יצירות (מהות היצירה)
 3. הצהרה על יצירה
 4. עקרונות לחלוקת הזכויות ביצירה
 5. עקרונות לחלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית עם עיבוד מוסיקלי
  ו/או עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים).
 6. עקרונות לרישום מו"ל למוסיקה ביצירה
 7. חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית פופולרית.
 8. חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד מוסיקלי
 9. חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית עם עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים, מילים חדשות ללחן זר קיים).
 10. חלוקת הזכויות ביצירה ספרותית
 11. חלוקת הזכויות ביצירה קונצרטנטית ודרמטית-מוסיקלית
 12. הקפאת תמלוגים באקו"ם בעקבות מחלוקת בגין הפרת זכות יוצרים
 13. הקפאת תמלוגים בעקבות מחלוקת וטיפול במחלוקת בין מו"לים (COUNTER CLAIM) ביצירה לועזית.
 14. חיובים וזיכויים לאור שינויים בבעלי הזכויות ביצירה 

1. סוגי היצירות שבטיפולה של אקו"ם וסוגי היצירות שאינן בטיפולה

1.1. סוגי היצירות בטיפולה של אקו"ם
אקו"ם מטפלת בזכויות של יצירות שניתן להגדירן כזכות קטנה עפ"י הפירוט הבא:

 • יצירה מוסיקלית כגון: שיר, פזמון, יצירה קונצרטנטית.
 • יצירה מוסיקלית קיימת ששולבה במחזמר מקורי.
 • יצירה מוסיקלית שנכתבה במקור למחזמר, הצגה, אופרה ומוקלטת על גבי מוצר שאינו
  המחזמר המלא.
 • יצירה ספרותית כגון: שירה, פרוזה
 • דקלום/קטעי מלל בקלטות ילדים

1.2. סוגי היצירות שאינן בטיפולה של אקו"ם

אקו"ם אינה מטפלת בזכויות של יצירות שניתן להגדירן כזכות גדולה או תסריט עפ"י הפירוט הבא:

 • יצירה דרמטית או דרמטית-מוסיקלית בשלמותה בביצוע בימתי (כגון: הצגה, מחזה, אופרה, מחזמר כולל השירים שנכתבו במיוחד). למעט שימוש בקטע מתוך יצירה דרמטית.
 • יצירה ספרותית מסוג: ספר, רומן בשלמותו או קובץ יצירות שכולן של אותו יוצר.
 • יצירה ספרותית המשמשת בסיס לתסריט טלוויזיוני או קולנועי.
 • תסריט טלוויזיוני (דרמה, תוכנית המורכבת מרצף מערכונים,תוכנית סטירה וכד')
 • תסריט מדובב
 • תסריט קולנועי
 • דברי קישור
 • ביצוע בימתי של מערכונים למיניהם והופעות סטנד-אפ.

2.       טבלת סוגי יצירות (מהות היצירה)

סוג

תאור מהות יצירהמהותזכויות באקו"ם

זכויות

 לא באקו"ם

מוסיקהקריוקי בסלולארKAX
מוסיקה
מענה קולי בסלולארMBX
מוסיקה
רינגטון (צלצול טלפון)RTX
מוסיקה
שיר וברכה (הקראת של פזמון בסלולאר)SAX
מוסיקה
אות תחנה/מעברון תחנה09X
מוסיקה
אות תוכנית10X
מוסיקה
מעברונים11X
מוסיקה
זמריר12X
מוסיקה
מוסיקה לסרטים13X
מוסיקה פרומו14X
מוסיקה
מוסיקה קלה וקלאסית קלה לתזמורת (ללא מילים15X
מוסיקה
מוסיקה כלית לריקודים, מוסיקה קלה אלקטרונית25X
מוסיקה
שירי זמר,פופ,רוק וכד'30X
מוסיקה
יצירה למקהלת א-קאפלה עד 3 קולות36X
מוסיקה
קטע מולחן בסגנון ג'ז40X
מוסיקה
מוסיקה קאמרית ל-1 או 2 כלים (עם או בלי זמרה)50X
מוסיקה
מוסיקה קאמרית ל-3 עד 11 כלים (עם או בלי זמרה)51X
מוסיקה
יצירה למקהלת א-קאפלה ל-4 קולות ויותר53X
מוסיקה
מוסיקה אלקטרו-אקוסטית55X
מוסיקהמחזמר מקורי בשלמותו/בחלקים מהותיים56X
מוסיקה
מוסיקה לתזמורת סימפ/קאמרית מ-12 כלים (עם או בלי מלים)57X
מוסיקה
יצירה דרמית-מוסיקלית עם תזמורת-אופרה58X
ספרותשיר וברכה בסלולארSAX
ספרות
זמריר12X
ספרות
פרומו14X
ספרות תסכית/תסריט דידקטי או דוקומנטרי20X
ספרות
סיפורת לילד/נוער30X
ספרות
תסריט לילד/נוער31X
ספרות
תסריט ילדים מדובב32X
ספרות
קטעי מלל או דקלום בקלטת ילדים33X
ספרות
מערכון (לשידורי רדיו בלבד)40X
ספרות
תמליל ומסה ספרותית45X
ספרות
סיפורת50X
ספרות
סיפור במסגרת סיפורים51X
ספרות
שירה55X
ספרות
מחזה פרוזה60X
ספרות
תסריט מקורי לסדרת טלויזיה65X
ספרות
תסכית/תסריט דרמטי מקורי66X
ספרותמחזה פיוט71X
ספרות
פיוט72X

 

 


הערה: מהות היצירה נרשמת באקו"ם לצורך תיעוד בלבד, ואין לה השפעה בקביעת גובה התמלוגים.

 

 

3.       הצהרה על יצירה

3.1.    על היוצר להצהיר על כל יצירה חדשה שלו שיוצאת לאור. ההצהרה הינה על גבי טופס שנקבע  לשם כך, ידני או ממוחשב, ומשמעותה כי היצירה חוברה, הולחנה ו/או עובדה על-ידו.

3.2.    תשלום תמלוגים יועבר לבעל הזכות בכפוף להצהרתו על היצירה. אקו"ם תהיה רשאית לעכב את תשלום התמלוגים עד לקבלת ההצהרה.

3.3.    החברה תעשה כמיטב יכולתה ליידע את בעל הזכויות על חובתו, כאמור לעיל.

3.4.    אם לא נמסרה ההצהרה לחברה, לאחר שעשתה החברה כמיטב יכולתה ליידוע בעלי-הזכויות, לרבות משלוח הודעה, באמצעים שייקבעו על-ידי ההנהלה מפעם לפעם, על-פי שיקול דעתה, לכתובתו הידועה האחרונה של בעל-הזכויות, הרי משעברו שלוש שנים ממשלוח ההודעה האחרונה כנ"ל, אפשר להעביר מחדש את הסכום שהוקצה לחלוקה בגין היצירות הללו, לסכומים הניתנים לחלוקה. על-אף האמור לעיל, רשאית ההנהלה להעביר סכומים אלה לקרן כלשהי של החברה – עפ"י תקנה 55.1 (ח).

4.       עקרונות לחלוקת הזכויות ביצירה

4.1.    להלן חלוקת הזכויות ביצירה לפי מפתח אקו"ם. עם זאת, בעלי הזכויות ביצירה יכולים להגיע להסכם בכתב על חלוקה שונה מזו המפורטת, בתנאי שכאשר יש מו"ל ביצירה חלקם של היוצרים לא יהיה קטן מ- 50% מסך הזכויות. העתק של ההסכם הנ"ל בין בעלי הזכויות יישלח ע"י בעל הזכויות המעוניין לאקו"ם.
כל שינוי בחלוקה כתוצאה מהסכם כנ"ל לא יחול למפרע לגבי תמלוגים שכבר חולקו או במקרה שההסכם נמסר לאקו"ם בסמוך לחלוקת תמלוגים, ולא ניתן היה להחילו.

4.2.    הכללים במסמך זה חלים על היצירה העברית. החלוקה בין הגורמים ביצירה לועזית  תשתנה בהתאם להסכם המו"לות או לפי הנחיות האגודה הזרה, בעלת הזכויות המקוריות. על אף האמור לעיל, חלקם של היוצרים בזכויות ביצוע ביצירה הלועזית לא יפחת מ 50% (בהתאם לכללי CISAC).

4.3.    כאשר קיים הסכם מו"לות עם יוצר, חלקו של המו"ל  לא יהיה גדול מחלקו של היוצר.

4.4.    רישום חלקם של בעלי הזכויות ביצירה (מלחין, מחבר, מעבד לחן או טקסט, מו"ל) מותנה בחתימתם על הצהרה בדבר זכותם ביצירה.

4.5.    כללי המפתח חלים על זכויות ביצוע וזכויות מכאניות, אלא אם צוין אחרת.

4.6.    סכום החלקים ביצירה (באחוזים) הינו 100%.

5.       עקרונות לחלוקת הזכויות ביצירות עם עיבוד מוסיקלי ו/או עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים)

5.1.    חלקו של מעבד לחן יירשם ביצירה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמלחין והעברתו לאקו"ם.  במקרה שבו המלחין נפטר יש לקבל רשות מיורשיו. המעבד יהיה זכאי לקבלת תמלוגים עבור חלקו מיום קבלת האישור באקו"ם.

5.2.    אם היצירה הולחנה ועובדה על ידי אותו יוצר וללא שותפים – המלחין מקבל גם את חלקו כמעבד, בהתאם להצהרתו.

5.3.    אם היצירה הולחנה ע"י כמה מלחינים ואחד מהם הוא גם המעבד – המלחין יקבל את חלקו כמעבד בכפוף לקבלת האישור מהמלחינים השותפים.

5.4.    חלקו של מעבד טקסט יירשם ביצירה בכפוף לקבלת אישור בכתב מהמחבר והעברתו לאקו"ם.  במקרה שבו המחבר נפטר יש לקבל רשות מיורשיו. המעבד יהיה זכאי לקבלת תמלוגים עבור חלקו מיום קבלת האישור באקו"ם.

5.5.    עיבוד חדש ללחן או לטקסט המבוסס על עיבוד קיים – חלקו של המעבד יירשם בכפוף לאישורים בכתב מאת המעבד המקורי והמלחין או המחבר (בהתאמה) והעברתם לאקו"ם. הזכויות בעיבוד יתחלקו באופן שווה בין שני המעבדים.

5.6.    עיבוד לחן או טקסט של יצירה, שהוזמן ע"י צד שלישי, ובעל הזכויות המקורי שלה אינו ידוע או לא אותר, יקבל המעבד את חלקו כמעבד בכפוף לחתימתו על הצהרה. בהצהרה יתחייב המעבד כי במקרה של תביעה מצד בעל הזכויות המקורי, שכתוצאה מכך על אקו"ם יהיה לשלם לבעל הזכויות המקורי סכום כלשהו, ישפה המעבד את אקו"ם בסכום זה.

5.7.    במקרה של מחלוקת או בכל עניין שהמשרד או/ו הדירקטוריון יראו לנכון, יבוא הדבר לדיון בוועדת עיבודים (הועדה ממונית ע"י הדירקטוריון).
בפנייתו לוועדה המעבד יצרף תיעוד /אסמכתאות להוכחת מקורות היצירה.

5.8.    כל שינוי בטקסט, למעט תרגום, ביצירה ספרותית המבוססת על מקור חופשי מזכויות יוצרים (נחלת הכלל) טעונה בדיקת המעריכים (וועדת עיבודי ספרות) שיקבעו את מידת האלמנט היצירתי של המחבר הקורא את שמו על יצירה זו.
קיצורים או תוספת והשמטה של מילים או שורות בטכסטים תנ"כיים או מסורתיים, מקנים זכות לקבלת תמלוגי ביצוע, בכפוף להחלטת הוועדה. על המעבד לפנות לוועדת עיבודי ספרות (המתמנה ע"י הדירקטוריון) שתיקבע את זכאותו ואת חלקו ביצירה.

5.9.    מלחין שחיבר יצירה מקורית, תוך שימוש בנושא מוסיקלי החופשי מזכות יוצרים (נחלת הכלל) ייחשב כמלחין מקורי של היצירה.

5.10. תמלילי פרומו ואותות, טעונים בדיקת המעריכים (ועדת עיבודי ספרות) שיקבעו את מידת האלמנט היצירתי של המחבר הקורא את שמו על יצירה זו. על המחבר לפנות לוועדת עיבודי ספרות (המתמנה ע"י הדירקטוריון) שתיקבע את זכאותו ואת חלקו ביצירה.

6.       עקרונות  לרישום מו"ל למוסיקה ביצירה

6.1.    מו"ל למוסיקה התובע זכויות כלשהן בתמלוגים השונים המחולקים ע"י אקו"ם ימציא לאקו"ם הצהרת מו"ל המכילה את פרטי הסכם המו"לות עם היוצרים או באי-כוחם החוקיים. חלקו של המו"ל נקבע בהתאם להסכם המו"ל עם היוצר ומחושב בהתאם לחלקו של היוצר ביצירה. תחולת ההסכם לא יחול למפרע לגבי תמלוגים שכבר חולקו או במקרה שההסכם נמסר לאקו"ם בסמוך לחלוקת תמלוגים, ולא ניתן היה להחילו.

6.2.    המו"ל יהיה זכאי לחלקו בתמלוגים אם יוכיח כי היצירה, שבגינה הוא תובע זכויות, יצאה לאור בדפוס או על-גבי הקלטה מסחרית או הדגמה (דמו) או, במקרה של יצירה תזמורתית, הוכנו התפקידים התזמורתיים של היצירה. אקו"ם רשאית לדרוש עותק של היצירה שיצאה לאור כאמור.

6.3.    המו"ל חייב להודיע לאקו"ם על כל הסכם שעל-פיו העביר זכויות מזכויותיו למו"ל מישנה בחו"ל, וזאת על-גבי טפסים מיוחדים שייקבעו מדי פעם על-ידי אקו"ם. בטופס יפורטו שמו של מו"ל המשנה וכתובתו, תקופת ההסכם והארצות עליהן חל. המו"ל לא יעביר למו"ל משנה יותר מחלקו בתמלוגים על-פי מפתח החלוקה.

6.4.    יוצר שאין לו מו"ל מקומי, שמיצגו בטריטוריה מסוימת, חייב להודיע על הסכם שנעשה עם מו"ל בחו"ל, שמיצגו באותה טריטוריה.

6.5.    על אף האמור לעיל, בארצות בהן מנוהלות הזכויות המכניות על-ידי המו"לים שלא באמצעות אגודה מסונפת, יהיה המו"ל רשאי, בהסכמת היוצר, למנות מו"ל מישנה ליצירות שבשליטתו, כדי שזה יגבה בעבורו ובעבור היוצרים ביצירה הנ"ל את כל דמי הזכויות המכניות באותה ארץ. אקו"ם רשאית לדרוש מהמו"ל העתק מחשבונות התמלוגים שקיבל ממו"ל המישנה לצורך ביקורת.

6.6.    בזכויות מכניות, חלקו של יוצר, שאינו חבר באקו"ם או באחת האגודות המסונפות בחו"ל, שמסר זכויות למו"ל למוסיקה, ישולם למו"ל כל עוד היוצר אינו חבר. התקבל היוצר כחבר באקו"ם או באחת האגודות המסונפות תחול החלוקה עפ"י המפתח הנ"ל.

7.       חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית פופולרית

7.1.    חלוקת האחוזים ביצירה מוסיקלית (לחן ומילים) ללא עיבוד:
מלחין                         50%
מחבר                          50%

7.2.    יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) בביצוע אינסטרומנטלי (ללא שימוש במילים):
מלחין                            66.67%
מחבר                            33.33%
יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים: מלחין 100%.

7.3.    שימוש בתווים ו/או באקורדים בלבד של יצירה מוסיקלית (לחן ומילים), כגון: הצגתם, העתקתם בדפוס:
מלחין                            66.67%
מחבר                            33.33%
יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים: מלחין 100% .

7.4.    שימוש במילים בלבד של יצירה מוסיקלית (לחן ומילים), כגון: הקראת יצירה, העתקתה בדפוס: מחבר                      66.67%
מלחין                      33.33%
יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כמילים ללא לחן: מחבר 100%.

7.5.    יצירה מסוג פרומו ואות:

מלחין                            100%
כאשר היצירה כוללת גם מילים, זכאות המחבר וחלקו נקבעים ע"י ועדת תמלילים (המתמנה ע"י הדירקטוריון) על פי מידת האלמנט היצירתי בתמליל.

8.       חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד מוסיקלי*

8.1.     יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד מוסיקלי ברשות:
מלחין                       42.5%

מחבר                       45%
מעבד                       12.5%
חלקו של המעבד (12.5%) מופחת באופן שונה מהמלחין ומהמחבר – 60% שהם 7.5% מופחתים מהמלחין ו-40% שהם 5% מופחתים מחלקו של המחבר.

8.2.    יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד מוסיקלי כאשר יש מו"ל בעל זכויות ביצירה על חלקם של המלחין ו/או המחבר:
מלחין +מו"ל             44%
מחבר + מו"ל           46%
מעבד                        10%

8.3.    יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) בביצוע אינסטרומנטלי עם עיבוד מוסיקלי (ללא שימוש במילים):
מלחין                       59.17%
מחבר                       28.33%
מעבד                       12.5%
יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים: מלחין 87.5%, מעבד 12.5%.

8.4.   שימוש בתווים ו/או באקורדים בלבד של יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד מוסיקלי, כגון: הצגתם, העתקתם בדפוס:
מלחין                       59.17%
מחבר                       28.33%
מעבד                        12.5%

יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כלחן ללא מילים:
מלחין                       87.5%
מעבד                       12.5%

8.5.  עיבוד מוסיקלי ללחן מנחלת הכלל:
חלקו של המעבד בזכויות ביצוע 12.5%
בזכויות מכאניות: 50% (או 100% ביצירה שהיא לחן ללא מילים). חתימת המעבד על הצהרה מהווה תנאי הכרחי לרישום חלקו ביצירה. המעבד רשאי לפנות לועדת עיבודים ליצירות בנחלת הכלל לקבלת אישור לחלק גדול מ-12.5% בזכויות ביצוע.

9.   חלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית עם עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים, מילים חדשות ללחן זר קיים) *

 

9.1.       יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד טקסט:
מלחין                          45%
מחבר                       42.5%
מעבד מלל                 12.5%

9.2.    יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד טקסט כאשר יש מו"ל בעל זכויות ביצירה על חלקם של המלחין ו/או המחבר:
מלחין +מו"ל             46%
מחבר + מו"ל           44%
מעבד מלל                 10%

9.3.    שימוש במילים בלבד של יצירה מוסיקלית (לחן ומילים) עם עיבוד טקסט, כגון: הקראת יצירה, העתקתה בדפוס:
מחבר                       59.17%
מלחין                       28.33%
מעבד מלל                 12.5%
יצירה כאמור, שהתפרסמה לראשונה כמילים ללא לחן:
מחבר                       87.5%
מעבד                       12.5%

9.4  עקרונות לחלוקת הזכויות ביצירה מוסיקלית עם מילים חדשות ליצירה זרה שפורסמה כלחן ומילים 

9.4.1  יצירה כנ"ל שיצאה לאור, ושיש לגביה הצהרה של מחבר המילים בעברית כי מדובר במילים חדשות (ולא תרגום או עיבוד הטקסט המקורי), וכי יש בידי אקו"ם פרטים על יוצרי היצירה הזרה המקורית, תירשם כיצירה חדשה.

9.4.2  לאחר קבלת הצהרת מחבר המלים החדשות על כך שמדובר במילים חדשות- ישלח מרכז התיעוד הודאה לאגודה או למו"ל המקומי המייצג בדבר רישום היצירה במאגרי אקו"ם.

9.4.3 אם לא הוצגה בפני אקו"ם הסכמה של המלחין והמחבר המקוריים (או מי מטעמם) להוצאה לאור של היצירה בעברית,  100% מתמלוגי היצירה יוקפאו עם רישומה במאגר היצירות עד הגעת הצדדים להסכמה או קבלת הכרעה שיפוטית, המוקדם מבניהם. עם זאת, במקרה בו המלחין הזר לא התנגד, יחולקו תמלוגי הלחן. אם מחבר המלים המקוריות מתנגד והמלחין אישר- יוקפא החלק של כל המלים וישוחררו תמלוגי הלחן.

מלחין מתנגדמלחין הודיע שאינו מתנגד
מחבר מקורי מתנגד

100% יצירה מוקפאת

תמלוגי מלחין- מחולקים

100% מהמילים- מוקפא

מחבר מקורי הודיע שאינו מתנגד

100% יצירה מוקפאת

אין הקפאה- אם הומצא סיכום בין בעלי הזכויות היצירה תרשם לפי הסיכום. אחרת- לפי המפתח

9.4.4   חלוקת הזכויות ביצירה עם מילים חדשות ליצירה זרה שפורסמה כלחן ומילים ואשר המלחין ומחבר המלים המקוריות הסכימו להוצאתה לאור עם המלים החדשות, אך לא הומצא הסכם בין בעלי הזכויות בדבר חלוקת הזכויות ביצירה, יהיה כדלקמן:

מלחין המקורי                     50%

מחבר מילים מקומי              25%

מחבר מילים זר                  25%

9.5.    עיבוד טקסט מנחלת הכלל ביצירה מוסיקלית:
חלקו של המעבד בזכויות ביצוע: 50%
בזכויות מכאניות: 50% (או 100% ביצירה שהיא מלל ללא לחן)
חתימת המעבד על הצהרה מהווה תנאי הכרחי לרישום חלקו ביצירה.

9.6.    עיבוד טקסט של  יצירה מוסיקלית המבוססת על טקסט מהתנ"ך והמקורות – על המעבד לפנות לועדת  עיבודי ספרות (המתמנה ע"י הדירקטוריון) שתיקבע את זכאותו ואת חלקו ביצירה בזכויות ביצוע.
בזכויות מכאניות – חלקו 50%

9.7.    לקט – יצירה המבוססת על צירוף מספר יצירות מנחלת הכלל, הינה יצירה חדשה מכיוון שקיימת מקוריות בבחירת היצירות ובסידורן. לפיכך, חלקו של מחבר הלקט יהיה 50% (בהתאם לחוק זכות יוצרים, סעיף 4 א').

10.   חלוקת הזכויות ביצירה ספרותית

10.1.    חלקו של מחבר יצירה ספרותית (פרוזה, שירה): 100%.

10.2.    עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים) ליצירה ספרותית מנחלת הכלל – חלקו של המעבד יירשם בכפוף להצהרתו על ביצוע העיבוד.
חלקו בזכויות ביצוע  50%
בזכויות מכאניות      100%

10.3.     עיבוד טקסט (תרגום, שינוי מילים) ליצירה ספרותית שלא מנחלת הכלל – חלקו של המעבד יירשם בכפוף להצהרתו על ביצוע העיבוד.
חלקו בזכויות ביצוע  50%
בזכויות מכאניות      50%
ההנחה היא שתרגומים אלה נעשים באישור בעלי הזכויות המקוריים.

10.4.   הקרנת כתוביות תרגום בטלוויזיה – המתרגם יהיה זכאי לחלקו בעד הקרנת תרגומו מעל גבי כתוביות בתנאי שיתקיים אחד מהסעיפים הבאים:
א. התרגום יצא לאור בדפוס ופורסם בציבור טרם שילובו בסרט.
ב. במקרה של מחזה – התרגום המוקרן הוצג על הבמה או פורסם בתוכניית ההצגה.
ג. במקרה של תמליל של יצירה מוסיקלית-קולית כגון: אופרה, מחזמר – התרגום פורסם
בתכנייה.

10.5.   חלוקת הזכויות ביצירה ספרותית עם מוסיקה ברקע
מלחין                       33.34%
מחבר                       66.66%

11.   חלוקת הזכויות ביצירה קונצרטנטית ודרמטית-מוסיקלית

11.1.    חלקו של מלחין יצירה קונצרטנטית: 100%

11.2.    יצירה מקהלתית – מוסיקה קאמרית עד 11 כלים עם זימרה:
מלחין                       58.33%
מחבר                       41.67%

11.3.    יצירה סימפונית ל-12 כלים ויותר עם זימרה:
מלחין                       66.67%
מחבר                       33.33%

11.4.    יצירה דרמטית-מוסיקלית, כגון אופרה, מחזמר:
מלחין                      50%
מחבר                      50%

12.   הקפאת תמלוגים באקו"ם בעקבות מחלוקת בגין הפרת זכות יוצרים

כללי

1.       נוהל  זה נועד לקבוע כללים להתנהלותה של אקו"ם במקרה בו התעוררה מחלוקת בנושא זכויות יוצרים ביצירה לרבות מחלוקת בדבר הפרת זכות יוצרים ו/או               מחלוקת בדבר בעלות בזכות יוצרים.

2.       הנוהל הוא ענין של פרוצדורה בלבד, ואינו קובע האם בכלל אירעה הפרת זכות יוצרים ומי הבעלים של זכויות היוצרים.

3.       הנוהל חל על מקרים בהם לפחות צד אחד במחלוקת הינו חבר אקו"ם.

4.       הנוהל בתוקף החל מיום  1.3.07 ויחול על כל מקרה בגינו הוגשה תביעה לאחר ה- 1.3.07.

5.       הצדדים למחלוקת תמלוגים חייבים לפעול באופן סביר על מנת להביא לפתרון המחלוקת בדרכי שלום.

6.       הצדדים יספקו לאקו"ם כל מסמך הדרוש לצורך הטיפול במחלוקת.

אקו"ם תקפיא תמלוגים במקרים הבאים:

1.          כאשר חבר אקו"ם הגיש תביעה (בבוררות או בבימ"ש) נגד חבר אקו"ם אחר בשל מחלוקת בנושא זכות יוצרים ביצירה, העתק מהתביעה הועבר לאקו"ם והחבר              ביקש מאקו"ם בכתב להקפיא תמלוגים בגין החלק שבמחלוקת.

2.          במקרה בו חבר אקו"ם הגיש תביעה (בבוררות או בבימ"ש) נגד חבר אגודה אחות ו/או אגודה אחות בגין מחלוקת בנושא זכות יוצרים ביצירה, העתק מהתביעה              הועבר לאקו"ם והחבר ביקש מאקו"ם בכתב להקפיא תמלוגים בגין החלק שבמחלוקת. אקו"ם תודיע לאגודה הרלוונטית על ההקפאה.

3.          במקרה בו חבר אגודה אחות ו/או אגודה אחות הגישו תביעה (בבורות או בבימ"ש) נגד חבר אקו"ם בגין מחלוקת בנושא זכות יוצרים ביצירה, העתק מהתביעה                הועבר לאקו"ם והחבר ו/או האגודה ביקשו מאקו"ם בכתב להקפיא תמלוגים בגין החלק במחלוקת. אקו"ם תודיע לחבר אקו"ם על ההקפאה.

4.         אקו"ם תקפיא את החלק בתמלוגים של מו"ל חבר אקו"ם המייצג קטלוג יצירות זרות   במקרה בו קיימים 2 הסכמי מו"לות סותרים ביחס לקטלוג זר/יצירות זרות.            ההקפאה תתבצע בהתאם לנוהל המצורף מיום 30.10.2006 בנושא הסכמי מו"לות שבמחלוקת.

5.         בכל מקרה בו ניתן צו המורה להקפיא תמלוגים מאת בימ"ש בישראל או בורר על פי תקנון אקו"ם.

6.          במקרים חריגים בלבד, כאשר התעורר סכסוך בין שני חברי אקו"ם בנושא זכויות יוצרים ביצירה מרפרטואר אקו"ם שפורסמה, ולא הוגשה תביעה – יוקפאו                    התמלוגים אם ההקפאה אושרה גם על ידי היועצת המשפטית של אקו"ם וגם על ידי מנכ"ל אקו"ם. התמלוגים יוקפאו לתקופה שלא תעלה על  6 חודשים.                      הודעה מנומקת על ההקפאה תשלח ליוצרים.

7.          אקו"ם תבקש מאגודה אחות בחו"ל הקפאת תמלוגים בגין יצירה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

א. יוצר חבר אקו"ם הוא צד למחלוקת בגין זכויות יוצרים ביצירה.

ב.  הוגשה תביעה (בימ"ש או בוררות) בנושא זכויות יוצרים ביצירה והעתק מהתביעה הועבר לאקו"ם.

ג.  היוצר חבר אקו"ם פנה לאקו"ם בכתב בדרישה כי תפעל להקפאת התמלוגים אצל האגודה האחות.

13.   הקפאת התמלוגים בעקבות מחלוקת 

1.    בקשה להקפאת תמלוגים תופנה ללשכה המשפטית ותכלול את כל הפרטים הבאים: שם היצירה שבמחלוקת, שם הנתבע, שם היצירה המפרה, החלק ביצירה שבמחלוקת, תאריך ההפרה. לבקשה להקפאת תמלוגים יצורף כתב התביעה שהוגש בנושא שבמחלוקת. במקרים החריגים בהם לא הוגשה תביעה והתבקשה הקפאת תמלוגים, יפרט המבקש  את הנימוקים בגינם מתבקשת הקפאת התמלוגים. במידה ויחסרו פרטים בבקשה להקפאת תמלוגים אקו"ם תפנה למבקש להשלמת הפרטים החסרים.

2.    הקפאת התמלוגים תתבצע על פי הנחיה של היועצת המשפטית למנהלת מחלקת תיעוד על מנת שתתועד הקפאת התמלוגים ותרשם הערה בדבר הסיבה להקפאה. הודעה על הקפאת התמלוגים תועבר למרכז שירות לחבר ולמחלקה הרלוונטית באקו"ם.

3.    התמלוגים יוקפאו  בתוך  5 ימי עסקים מהמועד שהומצאה לאקו"ם הבקשה להקפאת התמלוגים כשהיא כוללת את כל הפרטים הרלוונטים.  הלשכה המשפטית תשלח הודעה לצדדים עם ביצוע ההקפאה, עם העתק למרכז השירות.

4.    ההקפאה תתבצע ביחס לתמלוגים שמתקבלים באקו"ם רק בגין חלק היצירה שבמחלוקת.

5.    ההקפאה תמשך עד לסיום ההליך המשפטי. במקרה החריג בו לא נפתח הליך משפטי כאמור בסעיף 6 לעיל, תפסק ההקפאה בתום תקופת ההקפאה שנקבעה.

6.    פרטי בעלי הזכויות ביצירה שהוקפאו, כפי שרשומים במאגרי אקו"ם טרם הגשת התביעה, ימשיכו להיות מוצגים באתר האינטרנט של אקו"ם. לצד החלק ביצירה שבמחלוקת ייכתב:  "במחלוקת".

7.    רישיונות ביצירה שהוקפאה

7.1.  רישיונות שמיכה הכוללים היתר לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם יהיו בתוקף גם ביחס ליצירה מוקפאת.

7.2.    רישיונות פרטניים: במקרה בו הצדדים למחלוקת הם שני חברי אקו"ם- אקו"ם לא תנפיק רישיונות פרטניים אלא אם התקבלה בכתב הסכמת שני הצדדים חברי אקו"ם למתן הרישיון. כאשר במחלוקת מעורב רק צד אחד חבר אקו"ם, נדרשת הסכמת חבר אקו"ם למתן הרישיון הפרטני ביחס ליצירה המוקפאת.

תהליך טיפול בהסכם מו"ל במחלוקת (COUNTER CLAIM)

כללי

נוהל זה נועד לקבוע כללים להתנהלותה של אקו"ם במקרה  בו קיימים שני הסכמי מו"לות סותרים (גלובליים או פרטניים) ויש מחלוקת מי מהמו"לים בעל הזכויות בקטלוג/יצירות מסויימים.

במקרים אלה, המו"לים המעורבים מחויבים  לנסות ולפתור את המחלוקת בהקדם האפשרי. במידה ואין הסכמה בין המו"לים, יחול הנוהל שלהלן.

תהליך טיפול

 1. עם היוודע לאקו"ם בדבר קיומם של הסכמי מו"לות סותרים, אקו"ם תשלח הודעה למו"לים המעורבים אשר יתבקשו להסדיר את המחלוקת ביניהם. בהודעה יצויין כי במידה ולא תושג הסכמה בתוך 7 ימים, אקו"ם תקפיא את התמלוגים ביחס לקטלוג/יצירות שבמחלוקת.
 2. בתום 7 הימים הנ"ל, אקו"ם תקפיא את תשלום התמלוגים וזאת  עד שהצדדים יגיעו להסכמה ביניהם, ללא הגבלת זמן.
 3. עם קבלת הודעה באקו"ם על סיכום דברים בין הצדדים המעורבים ופתרון המחלוקת, אקו"ם תעדכן את מערכות המחשב שלה  בהתאם לסיכום בין הצדדים ותבצע חיובים/זיכויים בחשבונות המו"לים בהתאם.

נוהל זה אושר ע"י המו"לים המייצגים מו"לים זרים בפגישה שהתקיימה באקו"ם בתאריך 31.10.2006

ינואר 2008

14.   חיובים וזיכויים לאור שינויים בבעלי הזכויות ביצירה

מטרה: לבצע חיובים זיכויים רק בסכומים משמעותיים במטרה לייעל את התהליך.

מחלקות רלבנטיות לביצוע הנוהל: תיעוד, דיגיטל, לקוחות, חו"ל, תאגידי שידור, תקליטים, הנה"ח.

1.         חיוב / זיכוי לבעלי זכויות ישראליים
סכום מינימום לחיוב זיכוי ליצירה (לכל בעלי הזכויות ביצירה) – 20 ₪.
סכום מינימום לחיוב / זיכוי ליוצר אחד – 30 ₪, כאשר מדובר על מספר יצירות שהחיוב / זיכוי לכל יצירה פחות מ-20 ₪.

 • בחיוב שמעל  500  ₪ ליוצר – יש ליידע אותו לפני ביצוע החיוב על מנת לוודא שהנתונים שמופיעים באקו"ם נכונים.

חיוב זיכוי באופן רגיל מתייחס ל-3 שנים אחרונות.
חיוב זיכוי בעקבות רישום שגוי של אקו"ם – 7 שנים אחרונות.
2.         חיוב / זיכוי לאגודות ומול"ים ישראלים המייצגים יצירות זרות

2.1        FEES IN ERROR (תמלוגים ששולמו בטעות)

 • מדובר על תמלוגים  ששולמו בטעות לאקו"ם ושיש להחזירם לאגודה או לחילופין, תמלוגים שאקו"ם העבירה בטעות לאגודה אחרת.
 • סכום מינימום להחזר תמלוגים ליצירה (כל בעלי הזכויות) – 20$
 • סכום מינימום להחזר סך  התמלוגים של בעל זכות $50 (גם אם הסכום לכל אחת מהיצירות לא עולה על $20 )
 • החזר התמלוגים ילווה בהסבר על סיבת ההחזר ולמי האגודה צריכה לשלם את התמלוגים (אם ידוע לנו).

 2.2       DEBITS AND CREDITS (חיובים זיכויים)

 • חיוב זיכוי בעקבות טעות בחלוקת תמלוגים עקב רישום שגוי של בעלי הזכויות ביצירה.
 • סכום מינימום ליצירה – 20$.
 • בחיוב בסכום שבין  20$ ל-500$ ליצירה, אין צורך בקבלת אישור מהאגודה שלה מתייחס החיוב.  יש צורך לעדכן את האגודה בסיבת החיוב ולספק לה את המידע המתייחס לחיוב זה.
 • חיובים על סכומים מעל $500 מותנים בקבלת הסכמה משתי האגודות הרלוונטיות עוד לפני ביצוע החיוב. אם לא מתקבל אישור תוך 6 חודשים מיום ההודעה הראשונה, אפשר לבצע את החיוב /זיכוי.
 • ביצוע החיוב / זיכוי יעשה 3 שנים אחורה, אלא אם מצוין אחרת בהסכם ההדדי בין האגודות.
 • חיוב זיכוי בעקבות רישום שגוי של אקו"ם – 7 שנים אחרונות.

*סעיפים 9.1 עד 9.5 ניכנסו לתוקף באוגוסט 2006.

*סעיפים 10.1 עד 10.5 ניכנסו לתוקף באוגוסט 2006.