Menu

אנו רוצים לומר תודה לכל היוצרות והיוצרים שהגישו מועמדות לתחרות הפרסים!

ועדת הפרס בחרה את הזוכים והודעות נמסרו לכל הזוכים בקטגוריות השונות.

טקס הפרסים יתקיים ב 30.5.18. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.