Menu

מחלקות הארגון

הנהלה ודירקטוריון.

הנהלת אקו"ם

הנהלת הארגון, אחראית על ניהולם של כמאה עובדים ומיישמת את מדיניות הדירקטוריון לטובת גביית התמלוגים בגין שימושים ברפרטואר אקו"ם וחלוקתם לבעלי הזכויות ביצירות תוך שמירה על קניינם הרוחני של היוצרים בישראל.

מנכ"ל אקו"ם: אסף נחום
מנהלת לשכה: לימור נתח דיין

פעולותיה העיקריות של הנהלת אקו"ם

יחסי ציבור – הגברת המודעות באוכלוסיה הישראלית לגבי נושא זכויות היוצרים הינה מטרה חשובה ביותר להנהלת הארגון. אקו"ם מסתייעת במשרד יחסי ציבור חיצוני "נידר עוז" בין היתר לטובת פרסום הישגים משמעותיים, אירועים, פרויקטים ותגובות שונות לכתבות תדמית בעד ונגד הארגון.

לוביזם וקשרי ממשל – הנהלת אקו"ם פועלת רבות לשיפור וקידום מעמדם של היוצרים ושל היצירה הישראלית. בין יתר הדרכים פועלת אקו"ם גם במישור החקיקתי, ופועלת לקידום הצעות חוק רלוונטיות, פגישות עם שרים וחברי כנסת, השתתפות בוועדות הכלכלה בכנסת בישיבות הרלבנטיות לנושאי זכויות יוצרים ותמלוגים. בנוסף ההנהלה אחראית להתעדכן בכל ההתפתחויות הנוגעות לתחום התרבות וזכויות היוצרים, בכנסת ובממשלה.

ניהול משא ומתן – לשכת ההנהלה אחראית על ניהול משא ומתן מול גופי השידור, חברות הסלולר והאינטרנט בשיתוף פעולה עם המחלקות הרלוונטיות באקו"ם.

ניהול הארגון – ניהול ארגון של למעלה מ- 90 עובדים המגלגל מחזור כספים של למעלה מ- 100 מיליון ₪ (הסכמים קיבוציים, ועד עובדים, הסכמי שכר, וכד')

ארגונים שכנים – הנהלת הארגון נמצאת בקשר ישיר ואחראית על יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני הזכויות השונים: אשכולות, עיל"ם, הפדרציה לתקליטים וקלטות, הפי"ל ואמ"י.

דירקטוריון אקו"ם

 בתועכ, וסתיודירקטוריון אקו"ם הוא שמתווה את דרכו של הארגון ומחליט החלטות חשובות בכל הקשור להתנהלות הארגון בתחומים השונים.
הדירקטוריון אחראי גם על ניהול כספי הארגון ואישור התקציב השנתי.

חברי הדירקטוריון הנוכחי:

יו"ר: עובד אפרת

פטריק סבג

יואב גינאי

מיכה שטרית

מרגלית מתתיהו

יוסי מר חיים

רונלד קול

דירקטורים חיצוניים

אתי לוי

קובי וינוקור

ראובן לדיאנסקי

סתיו שפיר

הרכב הדירקטוריון

דירקטוריון אקו"ם מורכב על פי התמהיל הסקטוריאלי הבא: שני מלחינים מסקטור המוסיקה הפופולארית שני פזמונאים מסקטור המוסיקה הפופולארית, מלחין רציני (קונצרטי) אחד, סופר אחד ומו"ל אחד. חברי הדירקטוריון מייצגים את הסקטורים השונים עליהם הם נמנים. בנוסף, משובצים בדירקטוריון גם ארבעה דירקטורים חיצוניים (דח"צ).

תהליך בחירת הדירקטוריון

הדירקטוריון נבחר אחת לארבע שנים והוא נבחר ע"י חברי אקו"ם בעלי מניה מלאה (בעלי זכות לבחור ולהיבחר) במעמד אסיפת הבחירות של חברי אקו"ם.

וועדות הדירקטוריון:

ועדת כספים והשקעות
מתווה את מדיניות ניהול הכספים של הארגון ומפקחת על יישומה בפועל.
חברים בוועדה: הדירקטורים – יוסי מר חיים, מרגלית מתתיהו, מיכה שטרית, אתי לוי, סתיו שפיר, קובי וינוקור וראובן לדיאנסקי. מנהלת הכספים – דפנה רמצ'ון, מנכ"ל – אסף נחום.

מעוניינים לשלוח הודעה לחברי הדירקטוריון? לחצו כאן.

ועדת קרן הרווחה
מסייעת ותומכת בחברי אקו"ם הזקוקים לעזרה כספית באמצעות הלוואות נוחות או מענקים מיוחדים.
חברים בוועדה: יו"ר – מרגלית מתתיהו הדירקטורים – פטריק סבג, יואב גינאי, יוסי מר חיים, רונלד קול, סתיו שפיר ומנכ"ל החברה – אסף נחום ומנהל הוועדה – ערן אוחנה

ועדת הקרן לקידום היוצר והיצירה ישראלית
עוסקת בעידוד, קידום היוצר חבר אקו"ם ויצירתו, שימור היצירה הישראלית באמצעות מתן תמיכה ומענקים לפרוייקטים שונים, ייזום ערבי הוקרה ופרוייקטים נוספים לקידום היוצר והיצירה הישראלים.
חברים בוועדה: הדירקטורים – מרגלית מתתיהו, פטריק סבג, יואב גינאי, סתיו שפיר, רונלד קול ומנהל הוועדה – ערן אוחנה.

ועדת הביקורת
בקרה על פעילות החברה בכל תחומי עיסוקה.
חברים בוועדה: יו"ר הוועדה – קובי וינוקור, הדירקטורים אתי לוי, ראובן לדיאנסקי, סתיו שפיר, מיכה שטרית ורונלד קול ומבקר הפנים – אמיר פפר.
מידע נוסף על פעילות הוועדה ניתן למצוא בתקנון אקו"ם תחת הסעיף "ביקורת"

פעולותיה העיקריות של הנהלת אקו"ם

  • מנהלת לשכת ההנהלה אחראית על לוחות הזמנים של המנכ"ל והסמנכ"ל, מעקב אחר החלטות דירקטוריון ויישומן ע"י ההנהלה והארגון לצד קידום סדר היום הארגוני. קשר עם משרד יח"צ והלוביזם והפקת טקס פרסי אקו"ם.
  • יחסי ציבור – הגברת המודעות באוכלוסיה הישראלית לגבי נושא זכויות היוצרים הינה מטרה חשובה ביותר להנהלת הארגון. אקו"ם מסתייעת במשרד יחסי ציבור חיצוני "נידר עוז" בין היתר לטובת פרסום הישגים משמעותיים, אירועים, פרויקטים ותגובות שונות לכתבות תדמית בעד ונגד הארגון.
  • לוביזם וקשרי ממשל – הנהלת אקו"ם פועלת רבות לשיפור וקידום מעמדם של היוצרים ושל היצירה הישראלית. בין יתר הדרכים פועלת אקו"ם גם במישור החקיקתי, ופועלת לקידום הצעות חוק רלוונטיות, פגישות עם שרים וחברי כנסת, השתתפות בוועדות הכלכלה בכנסת בישיבות הרלבנטיות לנושאי זכויות יוצרים ותמלוגים. בנוסף ההנהלה אחראית להתעדכן בכל ההתפתחויות הנוגעות לתחום התרבות וזכויות היוצרים, בכנסת ובממשלה.
  • ניהול משא ומתן – לשכת ההנהלה אחראית על ניהול משא ומתן מול גופי השידור, חברות הסלולר והאינטרנט בשיתוף פעולה עם המחלקות הרלוונטיות באקו"ם.
  • ניהול הארגון – ניהול ארגון של כ 100 עובדים ועובדות המגלגל מחזור כספים של למעלה מ- 100מיליון ₪ (הסכמים קיבוציים, ועד עובדים, הסכמי שכר, וכד')
  • ארגונים שכנים – הנהלת הארגון נמצאת בקשר ישיר ואחראית על יצירת שיתופי פעולה עם ארגוני הזכויות השונים: אשכולותעיל"םהפדרציה לתקליטים וקלטות, תל"י, הפי"ל ואמ"י.