Menu
[printfriendly]

טפסים

כללי

טפסי מו"לות

טפסי דיווח על ביצועים שלי

טפסי מו״לות בין יוצר ומו״ל

טפסי מו״ל משנה

בקשות לרישיון

פסק דין

טופס בקשה לרישיון העתקה

אין למלא בכתב יד.

פסק דין

שילוב יצירה בסרט - עברית

אין למלא בכתב יד.

רישיונות פרטניים